Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium doktoranckie – Polski Instytut Sztuki Filmowej

organizator:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Stypendium doktoranckie – Polski Instytut Sztuki Filmowej

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na początku roku akademickiego dla doktoranta przygotowującego dysertację na temat polskiego kina. Stypendystą można zostać tylko raz. Nie można startować w konkursie o przyznanie stypendium doktoranckiego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej więcej niż trzy razy.
Nabór wniosków w roku 2015 będzie prowadzony od 1 lipca do 30 września 2015.
Wysokość stypendium: 30.000 zł. Stypendium jest wypłacane w jednej racie.
Warunki uczestnictwa:
Do konkursu na stypendium mogą przystąpić doktoranci polskich uczelni wyższych po otwarciu przewodu doktorskiego, a przed złożeniem pracy doktorskiej
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
 1. list motywacyjny wnioskodawcy zawierający:
 • harmonogram prac związanych z dokończeniem rozprawy doktorskiej
 • sposoby wykorzystania środków uzyskanych w ramach stypendiu

2. CV wnioskodawcy ze szczególnym uwzględnieniem jego dorobku naukowego (publikacje naukowe, aktywny udział w konferencjach, udział w realizacji projektów badawczych, staże i stypendia naukowe) oraz dydaktycznego

3. kserokopię dyplomu magisterskiego
4. opinię promotora pracy doktorskiej na temat wnioskodawcy i jego pracy naukowej
5. zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
6. konspekt pracy doktorskiej, zatwierdzony przez Radę Wydziału (lub Radę Instytutu) uczelni
7. kserokopię jednego artykułu naukowego stypendysty wraz z kserokopią strony tytułowej książki lub pierwszej strony czasopisma naukowego oraz spisu treści książki lub czasopisma, w którym artykuł się ukazał
Wszystkie dokumenty dołączone do karty zgłoszeniowej muszą być podpisane przez wnioskodawcę i jego promotora.
Wnioski należy składać w pięciu egzemplarzach (oryginał i 4 kopie).
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ w wersji elektronicznej należy wypełnić w Internetowym Systemie Składania Wniosków pod adresem https://wnioski.pisf.pl. Przed złożeniem pierwszego wniosku, należy utworzyć konto użytkownika w ISSW PISF. W tym celu, na stronie https://wnioski.pisf.pl należy w lewej kolumnie kliknąć przycisk „Załóż konto”. Po podaniu swoich danych i zarejestrowaniu się w systemie (na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie przesłany link aktywujący konto), można zalogować się do ISSW PISF i przystąpić do składania wniosku. Wnioskodawcy, którzy już składali wniosek poprzez ISSW PISF korzystają z posiadanego loginu i hasła.
Wydrukowane z ISSW PISF i podpisane wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami w wersji papierowej, należy składać w komplecie, w wymaganej liczbie egzemplarzy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w pokoju nr 38 (sekretariat Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji) w terminie od 1 lipca do 30 września 2015 roku lub przesłać w tym terminie listem poleconym na adres Instytutu, z dopiskiem „stypendium doktoranckie PISF” (liczy się data stempla pocztowego).
Nie będą rozpatrywane wnioski niezawierające kompletu wymaganych załączników i/ lub niepodpisane i/ lub wypełnione pismem odręcznym. PISF oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.
Organizator prosi o nieskładanie do PISF wniosków opatrzonych znakiem wodnym o treści „Wersja robocza”, wydrukowanych przed wysłaniem ich w ISSW PISF! Po wysłaniu wniosku przez Internet należy skorzystać z opcji Pobierz PDF” w zakładce „Dokumenty”, „Moje złożone pisma – Elektroniczne” (link „Szczegóły” przy złożonym wniosku), a następnie wydrukować.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z funkcjonowaniem formularzy elektronicznych organizator prosi o kontakt pod adresem webmaster@pisf.pl.
Ewaluacji wniosków pod względem naukowym dokona komisja ekspertów naukowych, powołana do tego celu na mocy decyzji Dyrektora PISF. Komisja składać się będzie z czterech osób ze środowiska naukowego. Żaden z członków komisji nie może pełnić funkcji promotora naukowego któregokolwiek z rozpatrywanych wniosków o stypendium doktoranckie. W oparciu o opinię ekspertów, Dyrektor PISF przyzna na rok akademicki 2015/2016 jedno stypendium doktoranckie.
Informacje pochodzą ze strony: www.pisf.pl

Kontakt

Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa
tel. 22 42 10 130
webmaster@pisf.pl
www.pisf.pl