Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uczniów z woj. wielkopolskiego

organizator:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2012

Stypendium dla uczniów z woj. wielkopolskiego

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • uczą się lub studiują w trybie dziennym
 • osiągają najlepsze wyniki w nauce (zgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane wnioski uczniów, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali średnią ocen 4,20 lub niższą oraz słuchaczy i studentów, którzy uzyskali za poprzedni rok nauki średnią j4,00 lub niższą)
 • pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 504 zł brutto albo 600 zł brutto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci)

Do wniosku o stypendium należy dołączyć odpowiednio:

 • Zaświadczenie ze szkoły lub  uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki przez wnioskującego  z wyłączeniem ust. 2 i 3.
 • Świadectwo  z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej
 • Świadectwo z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta, w momencie składania wniosku (dot. 1-3)
 • Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób dot. ust. 7
 • Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy: prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne; w formie karty podatkowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5
 • Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta w przypadku gdy dotyczy.
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6
 • Kserokopia aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu)
 • Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • Zaświadczenia pozostałych niepełnoletnich członków rodziny o statusie ucznia
 • Zaświadczenia pozostałych osób będących na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego, że za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami, o których wyżej mowa należy składać w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu p. 217),  w terminie do:

25 września 2012 r. – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

20 października 2012 r. – słuchacze i studenci

Uwaga! W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.

Informacje uzupełniające:

 • w roku szkolnym/akademickim 2011/2012 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał łącznie 7 stypendiów dla uczniów z terenu Powiatu Obornickiego ( 3 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 4 dla studentów);
 • warunkiem otrzymywania stypendium w II okresie/semestrze jest złożenie do 20 marca roku następującego po przyznaniu stypendium zaświadczenia o kontynuacji nauki do  Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Informacji osobom zainteresowanym udzielają pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Obornikach (tel. 61 29 73 104, 61 29 73 142, 61 29 160).

Informacje pochodzą ze strony powiatobornicki.pl

Kontakt

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
tel. 61 626 66 66
info@umww.pl
www.umww.pl