Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla uczniów z Ostrowa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendium dla uczniów z Ostrowa Wielkopolskiego

Ostrowscy uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego przyznawanego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Wnioski o przyznanie stypendium w nowym roku szkolnym 2015/2016 będzie można składać do 15 września 2015 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2015 r.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.
Wnioski składa się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. W przypadku pozostałych szkół – w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
– Niezmiennie warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia jest jego faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie – miesięczny dochód na 1 osobę nieprzekraczający kwoty 456,00 zł netto – w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – informuje Ewa Matecka, zastępca prezydenta miasta.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Od nowego roku szkolnego 2015/2016 zmianie ulegnie Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
Najważniejsza zmiana będzie dotyczyć wymogu przedstawienia w wymaganym terminie – przed wydaniem decyzji administracyjnej – oryginałów rachunków, faktur lub paragonów dotyczących kosztów zakupów lub opłat, o których dofinansowanie ubiega się uczeń. Dowody zakupu można gromadzić od lipca br.
Wspomniane koszty mogą dotyczyć m.in.:
– udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
– zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
– zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych,
– opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
– opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,
– w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – wydatków związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Stypendium szkolne może być również przyznane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
Zmianie ulegnie również podział na progi dochodowe:
1)     jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 228,00 zł netto, stypendium szkolne może zostać przyznane w wysokości miesięcznej od 120% do 200% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie 106 zł);
2)     jeżeli dochód na osobę w rodzinie wyniesie powyżej 228,00 zł netto, jednak
nie więcej niż 456,00 zł netto, stypendium szkolne może zostać przyznane
w wysokości miesięcznej od 80% do 160% wspomnianej kwoty 106 zł.
Dostępny będzie także nowy, bardziej przejrzysty wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, zawierający kompleksową informację nt. dokumentów, jakie należy do niego dołączyć ubiegając się o przyznanie stypendium.
informacje pochodzą ze strony www.ostrow.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
62 58 22 441, 62 58 22 442, 62 58 22 443, 62 5