Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Wojnicza

organizator:

Urząd Miejski w Wojniczu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2020

Stypendium Burmistrza Wojnicza

Zgodnie z § 4 ust 3 Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz  w szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza w ramach Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz  może być złożony po upływie terminu, jednak nie później niż do 10 września 2020 r. Wniosek taki musi dodatkowo zawierać uzasadnienie złożenia wniosku
po terminie.

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy Wojnicz bez względu na miejsce zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza w ramach Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz za rok szkolny 2019/2020.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Wojnicza uprawnieni są uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Wojnicz oraz absolwenci tych szkół bez względu na miejsce zamieszkania uczęszczający do szkół zarówno publicznych jak i nie publicznych:

 • podstawowych (kl. IV – VIII),
 • ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,

Jakie są formy stypendium?

Jako formy realizacji Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz ustanowiono Stypendium Burmistrza Wojnicza:

 • za osiągnięcia w nauce,
 • za osiągnięcia artystyczne.

Jakie należy spełnić kryteria aby uzyskać stypendium?

Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia w nauce uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności a także spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnąć średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:
  • w szkole podstawowej w klasach IV-VI – 5,60
  • w szkole podstawowej w klasach VII-VIII – 5,40
  • w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych – 5,20
 • uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego, lub wojewódzkiego, być autorem prac, lub uzyskać wyniki badawcze uznane na uczelniach krajowych, lub zagranicznych za osiągnięcia wybitne, nowatorskie, odkrywcze.

Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności, a także spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • uzyskać co najmniej 10 miejsce lub wyróżnienie w konkursach, olimpiadach, festiwalach, przeglądach o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
 • są laureatami, finalistami konkursów, olimpiad, festiwali i przeglądów o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających uzyskane osiągnięcia oraz kserokopię świadectwa szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza po uzyskaniu pisemnej zgody pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego może złożyć:

 • dyrektor szkoły,
 • wychowawca klasy.

W jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Burmistrza Wojnicza jest przyznawane w formie wypłacanego jednorazowo świadczenia pieniężnego.

Kto przyznaje stypendium?

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Wojnicza
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
Przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy
Wysokość przyznanego stypendium jest zależna od ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Informacje pochodzą ze strony: wojnicz.pl

W naszej bazie możecie znaleźć też inne stypendia dla uczniów!

Kontakt

Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Wojniczu
Rynek 1
32-830 Wojnicz
tel. 14 67 90 108
um@wojnicz.pl
www.wojnicz.pl