Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci53
 • absolwenci12
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • artystyczne37
 • socjalne15
 • muzyczne13
 • naukowe79
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie11
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd57
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Wojnicza

organizator:

Urząd Miejski w Wojniczu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendium Burmistrza Wojnicza

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy Wojnicz bez względu na miejsce zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza w ramach Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz za rok szkolny 2019/2020.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Wojnicza uprawnieni są uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Wojnicz oraz absolwenci tych szkół bez względu na miejsce zamieszkania uczęszczający do szkół zarówno publicznych jak i nie publicznych:

 • podstawowych (kl. IV – VIII),
 • ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,

Jakie są formy stypendium?

Jako formy realizacji Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz ustanowiono Stypendium Burmistrza Wojnicza:

 • za osiągnięcia w nauce,
 • za osiągnięcia artystyczne.

Jakie należy spełnić kryteria aby uzyskać stypendium?

Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia w nauce uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności a także spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnąć średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:
  • w szkole podstawowej w klasach IV-VI – 5,60
  • w szkole podstawowej w klasach VII-VIII – 5,40
  • w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych – 5,20
 • uzyskać tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego, lub wojewódzkiego, być autorem prac, lub uzyskać wyniki badawcze uznane na uczelniach krajowych, lub zagranicznych za osiągnięcia wybitne, nowatorskie, odkrywcze.

Aby ubiegać się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uczeń musi pobierać naukę na terenie Gminy Wojnicz, z zachowania uzyskać co najmniej ocenę dobrą oraz nie posiadać nieusprawiedliwionych nieobecności, a także spełnić przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 • uzyskać co najmniej 10 miejsce lub wyróżnienie w konkursach, olimpiadach, festiwalach, przeglądach o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
 • są laureatami, finalistami konkursów, olimpiad, festiwali i przeglądów o charakterze artystycznym co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Wojniczu do 31 lipca 2020 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających uzyskane osiągnięcia oraz kserokopię świadectwa szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza po uzyskaniu pisemnej zgody pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego może złożyć:

 • dyrektor szkoły,
 • wychowawca klasy.

W jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Burmistrza Wojnicza jest przyznawane w formie wypłacanego jednorazowo świadczenia pieniężnego.

Kto przyznaje stypendium?

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Wojnicza
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
Przyznanie Stypendium Burmistrza Wojnicza uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na dany rok kalendarzowy
Wysokość przyznanego stypendium jest zależna od ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Informacje pochodzą ze strony: wojnicz.pl

W naszej bazie możecie znaleźć też inne stypendia dla uczniów!

Kontakt

Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Wojniczu
Rynek 1
32-830 Wojnicz
tel. 14 67 90 108
um@wojnicz.pl
www.wojnicz.pl