Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci44
 • absolwenci25
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne24
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Tuchowa 2022

organizator:

Urząd Miejski w Tuchowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2022

Stypendium Burmistrza Tuchowa 2022

Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas IV-VIII mogą ubiegać się o „Stypendium Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.

Stypendium może być przyznane:

 1. za wysokie wyniki w nauce – uczniom szkoły podstawowej, którzy mają wzorową ocenę z zachowania oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych :
  a) w klasach IV-VI – 5,6
  b) w klasach VII-VIII – 5,3
 2. za szczególne osiągnięcia naukowe – uczniom, którzy mają wzorową ocenę z zachowania, uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0) i uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca od I do III olimpiad lub konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
 3. za szczególne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe – uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach, turniejach, itp. na szczeblu co najmniej wojewódzkim, o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury; lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca od I do III w międzynarodowych konkursach, turniejach , posiadających uznaną i znacząca rangę, organizowanych w kraju, poza granicami kraju, w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji kultury.
 4. za szczególne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe – uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), którzy:
  a) zajęli miejsce I – III w Mistrzostwach Wojewódzkich organizowanych przez Wojewódzkie Związki Sportowe.
  b) są członkami kadry wojewódzkiej.
  c) zajęli miejsce od I -VII w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski organizowanych przez Narodowe Związki Sportowe.
  d) są członkami kadry narodowej.
  e) zajęli miejsca I-V w turniejach międzynarodowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.

Obligatoryjnym warunkiem otrzymania stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 jest uzyskanie co
najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu składa się w sekretariacie Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, w terminie do 10 lipca 2022 r.

Stypendium przyznawane jest na wniosek:

 1. dyrektora szkoły lub placówki,
 2. prezesa, dyrektora klubu lub trenera,
 3. rodziców/prawnych opiekunów.

Do wniosku należy dołączyć oryginał (do wglądu) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Dokumentacja stypendium do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.tuchow.pl.

Przejrzyj też inne oferty stypendialne dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gminna Administracja Oświaty w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 4, pokój 211
33-170 Tuchów
tel. tel. 14 6 525 218
um@tuchow.pl
www.tuchow.pl

Dokumenty

do pobrania