Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Strykowa dla uczniów 2021

organizator:

Urząd Miejski w Strykowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2021
termin rozstrzygnięcia: 31.08.2021

Stypendium Burmistrza Strykowa dla uczniów 2021

Celem Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Stryków jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałych na terenie Gminy Stryków oraz ich zachęcanie do reprezentowania i promocji Gminy Stryków w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym.

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełni poniższe kryteria oraz udokumentuje osiągnięte, indywidualne sukcesy edukacyjne w okresie roku szkolnego bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku.

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi klas IV – V szkoły podstawowej lub absolwentowi szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,5
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej
 • spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.)
  • jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej wojewódzkim o uzyskał co najmniej 38 pkt (max. 40 pkt) ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi lub absolwentowi gimnazjum, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,3
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej
 • spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),
  • jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
  • uzyskał wynik co najmniej 90 % (max. 100 %) liczony jako średnia arytmetyczna z sześciu wyników każdej części egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi lub absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem szkoły dla dorosłych, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,0
 • spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.)
  • jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej wojewódzkim
  • uzyskał wynik co najmniej 90 % (max. 100 %) z egzaminu maturalnego w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium edukacyjne przyznaje się na wniosek:

 • dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) ucznia,
 • rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.

Stypendium edukacyjne przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na okres 10 miesięcy, tj. od września danego roku do czerwca następnego roku.

Przyznane stypendium edukacyjne nie może być niższe niż 100 zł miesięcznie i nie może przekraczać rocznie kwoty 2.000 zł.

Stypendium edukacyjne wypłacane jest w ratach miesięcznych na wskazany rachunek bankowy. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, stypendium wypłacane może być w inny sposób.

Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie (pokój 2), ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków do dnia 31 lipca 2021 roku. Wniosek powinien być uzasadniony i zawierać szczegółowy opis osiągnięć edukacyjnych ucznia potwierdzonych stosownymi dokumentami lub uwierzytelnionymi kopiami tych dokumentów. Wnioski rozpatruje się do dnia 31 sierpnia danego roku.

Więcej informacji, regulaminy i wnioski pobrać można na stronie bip.strykow.pl.

Przejrzyj też inne stypendia dla uczniów!

Kontakt

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
tel. (48) 42 719 80 02
strykow@strykow.pl
www.strykow.pl