Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Strykowa dla uczniów 2020

organizator:

Urząd Miejski w Strykowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendium Burmistrza Strykowa dla uczniów 2020

Celem Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Stryków jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałych na terenie Gminy Stryków oraz ich zachęcanie do reprezentowania i promocji Gminy Stryków w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym.

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełni poniższe kryteria oraz udokumentuje osiągnięte, indywidualne sukcesy edukacyjne w okresie roku szkolnego bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku.

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi klas IV – V szkoły podstawowej lub absolwentowi szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,5
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej
 • spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.)
  • jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej wojewódzkim o uzyskał co najmniej 38 pkt (max. 40 pkt) ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi lub absolwentowi gimnazjum, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,3
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej
 • spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),
  • jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
  • uzyskał wynik co najmniej 90 % (max. 100 %) liczony jako średnia arytmetyczna z sześciu wyników każdej części egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi lub absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem szkoły dla dorosłych, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej w wysokości 5,0
 • spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.)
  • jest uczestnikiem konkursu, turnieju, przeglądu lub festiwalu o zasięgu co najmniej wojewódzkim
  • uzyskał wynik co najmniej 90 % (max. 100 %) z egzaminu maturalnego w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium edukacyjne przyznaje się na wniosek:

 • dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) ucznia,
 • rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.

Stypendium edukacyjne przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na okres 10 miesięcy, tj. od września danego roku do czerwca następnego roku.

Przyznane stypendium edukacyjne nie może być niższe niż 100 zł miesięcznie i nie może przekraczać rocznie kwoty 2.000 zł.

Wysokość stypendium edukacyjnego uzależniona jest od osiągnięć ucznia i wysokości środków w budżecie Gminy Stryków przeznaczonym na ten cel.

Stypendium edukacyjne wypłacane jest w ratach miesięcznych na wskazany rachunek bankowy. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, stypendium wypłacane może być w inny sposób.

Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie (pokój 2), ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków do dnia 31 lipca danego roku. Wniosek powinien być uzasadniony i zawierać szczegółowy opis osiągnięć edukacyjnych ucznia potwierdzonych stosownymi dokumentami lub uwierzytelnionymi kopiami tych dokumentów. Wnioski rozpatruje się do dnia 31 sierpnia danego roku.

Dokumentacja do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: bip.strykow.pl.

Przejrzyj też inne stypendia dla uczniów!

Kontakt

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
tel. (48) 42 719 80 02
strykow@strykow.pl
www.strykow.pl

Dokumenty

do pobrania