Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe30
 • inne3
 • sportowe8
 • artystyczne19
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Krotoszyna za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

organizator:

Burmistrz Krotoszyna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2014

Stypendium Burmistrza Krotoszyna za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

W uznaniu za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia ustanowiono Stypendium Burmistrza Krotoszyna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Stypendium to mogą otrzymać również uczniowie szkół, o których mowa powyżej, prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn, pod warunkiem, że mieszkają na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

Burmistrz Krotoszyna przyznaje Stypendium uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w półroczu poprzedzającym półrocze, w którym przyznaje się Stypendium Burmistrza Krotoszyna, bądź w drugim półroczu danego roku szkolnego, w którym przyznaje się
Stypendium Burmistrza Krotoszyna oraz spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
1). w półroczu poprzedzającym półrocze, bądź w drugim półroczu danego roku szkolnego, w którym przyznaje się Stypendium Burmistrza Krotoszyna uzyskał średnią ocen co najmniej:
a). w szkole podstawowej – 5.40;
b). w gimnazjum – 5.20;
2). w danym roku szkolnym, był finalistą konkursów interdyscyplinarnych lub przedmiotowych, na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim i uzyskał średnią ocen co najmniej 4,60;
3) w danym roku szkolnym wykazał (udokumentowane w inny sposób) wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin nauki lub sztuki przynajmniej na szczeblu wojewódzkim;
4). otrzymał ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej bądź z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej albo z części z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum maksymalną liczbę punktów;
5). w danym roku szkolnym został laureatem konkursu interdyscyplinarnego lub przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Krotoszyna składać można w dwóch terminach:
1). do 15 marca danego roku kalendarzowego, uwzględniające średnią ocen za poprzednie półrocze bądź potwierdzone osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 2 i 3 uchwały,
2). do końca czerwca danego roku kalendarzowego, uwzględniające średnią ocen za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego bądź potwierdzone osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 2 – 5 uchwały.

Oceny wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Krotoszyna dokonuje Komisja Stypendialna, która sporządza protokół i przekazuje niezwłocznie, wraz z listą pozytywnie rozpatrzonych wniosków, Burmistrzowi Krotoszyna.

Wysokość Stypendium Burmistrza Krotoszyna za jedno półrocze wynosi:
1). w szkołach podstawowych – do 400,00zł;
2). w gimnazjach – do 500,00zł;
3). w przypadku spełnienia kryterium tj. otrzymania ze sprawdzianu w szkole podstawowej bądź z części egzaminu w gimnazjum maksymalnej liczby punktów bądź uzyskania tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego lub przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim do 150% kwoty określonej odpowiednio w ust.5 pkt.1 i 2 uchwały.

Stypendium Burmistrza Krotoszyna przyznaje się raz za dane półrocze. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
Stypendium, jako forma uznania dla osiągnięć uczniów, stanowi doskonały element motywujący do nauki i pozwala uhonorować najbardziej uzdolnionych

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Burmistrz Krotoszyna
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
62 722 74 93
oswiata@um.krotoszyn.pl
www.krotoszyn.pl