Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium badawcze dla młodych naukowców zajmujących się historią i kulturą Żydów

organizator:

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendium badawcze dla młodych naukowców zajmujących się historią i kulturą Żydów

Stypendium badawcze dla młodych naukowców

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów ogłasza konkurs na stypendium badawcze dla młodych naukowców.
Zgodnie z misją Stowarzyszenia chcą wspierać działalność naukowo-badawczą, która może przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat historii i kultury Żydów ze szczególnym uwzględnieniem okresu Zagłady, a także stosunków polsko-żydowskich w kontekście Holokaustu.

Organizatorzy są przekonani, że w obrębie tak zakreślonego horyzontu problemowego wiele nowych tropów poznawczych wciąż jest do podjęcia; że wiele zagadnień już opracowanych wymaga ponownego przemyślenia, krytycznych komentarzy, twórczej rewizji; że wiele źródeł wciąż jeszcze czeka w archiwach na swych odkrywców. Szczególnie ważni są dla nas młodzi badacze, zaczynający dopiero swą samodzielna pracę. To oni decydować będą już niedługo o tym, czy polska refleksja nad Zagładą osiągnie wysoki poziom profesjonalny, czy będzie w stanie podążać tropem fundamentalnych pytań i dylematów, które doświadczenie Zagłady odsłania. Nasze stypendium ma być wyrazem poparcia dla poznawczych ambicji młodych ludzi i pomóc im w realizacji własnych pasji naukowych.

O stypendium mogą ubiegać się młodzi uczeni, którzy:

 • mają wykształcenie wyższe magisterskie
 • są pracownikami naukowymi bądź doktorantami krajowej szkoły wyższej lub innej krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub we współpracy z taką instytucją prowadzą samodzielną pracę badawczą
 • w swojej pracy badawczej i przygotowywanej dysertacji zajmują się zagadnieniami zagłady Żydów polskich
 • mogą wykazać się dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami w uznanych periodykach naukowych
 • w roku składania wniosku ukończyli nie więcej niż 30 lat

Stypendium można przeznaczyć na sfinansowanie pracy badawczej, zwłaszcza:

 • badania i kwerendy krajowe i zagraniczne – w tym: przeloty, przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie
 • wydatki materiałowe niezbędne dla prowadzonych prac – w tym: zakup książek, zamawianie kopii materiałów archiwalnych i bibliotecznych
 • diety dzienne będące ekwiwalentem pracy badawczej

Podstawowym kryterium oceny wniosków jest wartość naukowa oraz innowacyjność projektu. Istotne znaczenie mają również dorobek publikacyjny; dotychczasowe badania prowadzone przez kandydatów, stopień zaawansowania dysertacji oraz przedstawione we wniosku plany badawcze na najbliższy rok.

Wysokość stypenidum na rok 2013 r. do wykorzystania w przeciągu 12 miesięcy wynosi 8 000 PLN brutto.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2012 upływa 30 września 2012 r.

Informacje o wynikach postępowania ogłoszone zostaną po 30 listopada 2012

Wnioski o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać z dopiskiem 'Stypednium dla młodych naukowców 2013' drogą pocztową na adres Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, ul. Nowy Świat 72, pok. 120; 00-330 Warszawa lub elektroniczną na adres e-mail: stypendia(at)holocaustresearch.pl

Informacje pochodzą ze strony www.holocaustresearch.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

stypendia@holocaustresearch.pl
www.holocaustresearch.pl