Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe14
 • artystyczne20
 • socjalne8
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy

organizator:

Urząd Miasta Częstochowy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 18.04.2017

Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy przypomina wszystkim zainteresowanym o możliwości ubiegania się o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy.

Środki finansowe na stypendia przeznaczone są dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli). Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

1). literatura,
2). muzyka,
3). sztuki plastyczne,
4). teatr,
5). film,
6). taniec,
7). upowszechnianie kultury,
8). ochrona dóbr kultury,
9). opieka nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą składać:

– osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
– artystycznie uzdolniona młodzież,
– działacze i animatorzy kultury.

Do wniosku należy dołączyć:
– potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp),
– w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami,
– opinię opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów,
– dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi. Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.

O przyznaniu stypendium decyduje wartość artystyczna i merytoryczna programu stypendialnego, opracowanego przez kandydata na stypendystę, przede wszystkim: oryginalność przedsięwzięcia i dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz właściwe udokumentowanie wniosku.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. 34 370 74 60. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy p. 3, ul. Śląska 11/13 w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Szczegóły dot. przyznawania stypendium zawiera Uchwała Nr 519/XXVII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. w spawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów (z późniejszymi zmianami).

Informacje pochodzą ze strony ngo.czestochowa.pl

Kontakt

Referat Kultury, Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy
Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a
Częstochowa
tel. 34 370 74 60

www.czestochowa.pl