Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe56
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Artystyczne m.st. Warszawy na 2018 rok

organizator:

Urząd m.st. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.11.2017

Stypendium Artystyczne m.st. Warszawy na 2018 rok

13 października 2017 roku weszła w życie nowa uchwała stypendialna przedłużająca termin składania wniosków na stypendium artystyczne do 15 listopada 2017 roku. W 2018 roku zostanie przyznanych około 50 stypendiów rocznych i półrocznych w wysokości do 4 000 zł miesięcznie.
Inne zmiany to:
– wprowadzenie podziału stypendiów na dwie kategorie: twórcy z dorobkiem i debiutanci,
– nowy wniosek,
– wprowadzenie precyzyjnych kryteriów oceny

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, w godzinach: 8.00 – 16.00 (parter) albo w wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy lub przesłać pocztą tradycyjną (w takim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski dotyczące stypendiów dla osób, o których mowa w § 2 pkt 2 składa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy, w której składany jest wniosek. Przed złożeniem wniosku należy również upewnić się, czy dzielnica przewiduje przyznawanie stypendiów na dany okres.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

We wniosku należy zaznaczyć wnioskowany okres przyznania stypendium:
– I półrocze (styczeń- czerwiec)
– II półrocze (lipiec-grudzień)
– rok (styczeń – grudzień)
W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć wyłącznie jeden wniosek stypendialny. Wniosek należy złożyć w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy albo w jednym wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy.

Do wniosku należy dołączyć:

1. portfolio lub dokumentację twórczości – np. wydruki lub kserokopie: katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów (synteza do 20 stron formatu A4), płyty CD i DVD z nagranymi koncertami, występami, slajdami;
2. a) co najmniej dwie rekomendacje projektu stypendialnego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy projekt, związku twórczego, przedstawicieli instytucji kultury, opiekuna artystycznego lub organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym. Rekomendacje muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę wystawiającą dokument;
b) rekomendacje należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu, będącym załącznikiem nr 4 do uchwały. Dopuszcza się przedstawienie kserokopii lub skanu rekomendacji pod warunkiem poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez osobę składającą wniosek o stypendium;
c) nie będą akceptowane rekomendacje wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków stypendialnych;
3. w przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami – oświadczenie do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.
4. podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony www.kulturalna.warszawa.pl

LINKI:
Pytania i odpowiedzi

Kontakt

Biuro Kultury
pl. Bankowy 2
Warszawa
tel: 22 44 30 354
stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl
www.kulturalna.warszawa.pl

Dokumenty

do pobrania