Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendialne dla uzdolnionych uczniów z woj. podlaskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 20.07.2012

Stypendialne dla uzdolnionych uczniów z woj. podlaskiego

Stypendia dla uzdolnionych uczniów z województwa podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego prowadzi nabór zgłoszeń do projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”

Stypendia unijne przyznawane będą wybitnie uzdolnionym uczniom odbywającym naukę w systemie dziennym wszystkich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w województwie podlaskim.

Wsparciem stypendialnym zostaną objęci uczennice/uczniowie spełniający kryteria obowiązkowe:

a) Zameldowane/ni na pobyt stały na terenie województwa podlaskiego;
b) Dochodowe – jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm4))
oraz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów szczególnego uzdolnienia:
a) Uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie w roku szkolnym 2011/12;
b) Ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego kończącego:
– szkołę podstawową uzyskali co najmniej 38 pkt (dotyczy ucznia I klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w sprawdzian pisał w roku szkolnym 2010/11);
– szkołę gimnazjalną uzyskali z części matematycznej lub przyrodniczej co najmniej 90 % (dotyczy ucznia
III klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w egzamin pisał w roku szkolnym 2011/12);
c) W roku szkolnym 2011/12 byli:
– laureatem, finalistą, konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub
wojewódzkim.

Spełnienie kryteriów obowiązkowych oraz przynajmniej jednego z kryteriów szczególnego uzdolnienia dopuszcza ucznia/uczennice do drugiego etapu oceny.

Drugi etap oceny to tzw. kryteria dodatkowe polegające na przyznawaniu punktów w celu
wyłonienia w pierwszej kolejności osób z grupy preferowanej.

Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli:

1) mieszka na obszarze wiejskim oraz na terenie miasta do 25 tys. mieszkańców (miejsce stałego zameldowania);
2) osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk
preferowanych, tj. matematyczno – przyrodniczych albo zawodowych technicznych;
3) dochód na osobę w rodzinie (w ramach dopuszczalnej kwoty), znajduje się w ustalonym przedziale;
4) uzyskał ocenę, co najmniej bardzo dobrą z grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych (średnia z trzech wybranych przedmiotów);
5) średnia ocen uzyskana na świadectwie w roku szkolnym 2011/12 mieści się w ustalonym przedziale.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2011/2012, za który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 20 lipca 2012 r., na formularzu określonym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale Edukacja: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (15-888 Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. 85 74 97 536, III piętro, pokój 307).

Informacje pochodzą ze strony
www.augustowski.home.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 85 749 75 49
kancelaria@umwp-podlasie.pl
www.wrotapodlasia.pl