Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe10
 • socjalne7
 • artystyczne14
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia zwyczajne Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

organizator:

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia zwyczajne Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

Stypendia zwyczajne

1. Aplikacje mogą składać uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół licealnych i technicznych* z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo do składania aplikacji służy wyłącznie młodzieży pobierającej naukę w szkołach w powiecie chodzieskim (miejsce zamieszkania ucznia nie ma znaczenia) w normalnym trybie (nie dotyczy szkół dla dorosłych).

2. Aplikacja o stypendium musi zwierać:

A) wniosek aplikanta zawierający:

a.1) motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
a.2) zainteresowania i działalność dodatkowa
a.3) dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj
szkoły, klasa
a.4) średnią obliczoną na koniec ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 4,5** z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych

B) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o dochodach osiągniętych w gospodarstwie domowym za poprzedni rok kalendarzowy wg wzoru:
ojciec + matka = razem, z podaniem ilości osób w gospodarstwie domowym oraz informacją o zdarzeniach nadzwyczajnych od ostatniej deklaracji
podatkowej (np. utrata pracy przez któregoś z rodziców).
UWAGA! Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 2 tys. zł brutto miesięcznie.
Oświadczenie musi być czytelnie podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych.***

C) opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych
lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej.

3. Dokumenty należy składać poprzez zalogowanie się na stronie fundacji www.fundacja.bmslowinscy.pl lub poprzez zeskanowanie wypełnionych dokumentów i przesłanie ich na mail: fundacja@bmslowinscy.pl

Wyjątkowo jeśli kandydat lub szkoła nie mają dostępu do niezbędnych urządzeń elektronicznych, zgłoszenia można dokonać w siedzibie fundacji:
64-800 Chodzież, ul. Siejaka 29, Pani Agnieszka Nowicka

4. Aplikacje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2011

* uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po maturze
** w przypadku stypendiów zwyczajnych obowiązuje średnia obliczona na koniec poprzedniego roku szkolnego, dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z ostatniego roku gimnazjum
*** złożenie nieprawdziwego oświadczenia może skutkować odebraniem stypendium i koniecznością zwrotu wypłaconych kwot

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.bmslowinscy.pl

Kontakt

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich
ul. Siejaka 29
64-800 Chodzież

fundacja@bmslowinscy.pl
www.fundacja.bmslowinscy.pl