Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne14
 • naukowe36
 • sportowe8
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Zarządu Województwa Wielkopolskiego – powiat obornicki

organizator:

Starostwo Powiatowe w Obornikach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 07.09.2009

Stypendia Zarządu Województwa Wielkopolskiego – powiat obornicki

Warunki aplikacji

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz dla studentów, którzy na stałe zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zaś listę kandydatów do stypendium przedstawia starosta powiatu.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. osiągają najlepsze wyniki w nauce (zgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane wnioski uczniów, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali średnią ocen poniżej 4,00 oraz słuchaczy i studentów, którzy uzyskali za poprzedni rok nauki średnią poniżej 3,81),
3. pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł brutto albo 600 zł brutto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci)

Do wniosku o stypendium należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenia o dochodach członków rodziny za poprzedni rok kalendarzowy z: Urzędu Skarbowego, o dochodowości gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu miasta/gminy lub prowadzonej działalności gospodarczej,
 • uwierzytelnione kopie orzeczeń Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności (jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną lub w jego rodzinie jest osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko,
 • uczniowie, słuchacze i studenci I roku uwierzytelnioną kopię świadectwa poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta,
 • pozostali uczniowie, słuchacze i studenci zaświadczenia ze szkoły/uczelni o wysokości średniej ocen za poprzedni rok
 • zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium
 • zaświadczenia pozostałych niepełnoletnich członków rodziny o statusie ucznia,
 • zaświadczenia pozostałych osób będących na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego, że za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami, o których wyżej mowa należy składać w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pokój 217) w terminie do:

 • 7 września – uczniowie szkól ponadgimnazjalnych
 • 12 października – słuchacze i studenci

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego

Informacje pochodzą ze strony www.oborniki.starostwo.gov.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Obornikach
ul. 11 listopada 2a
64-600 Oborniki