Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera

organizator:

Dział Nauczania UJ

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 24.09.2015

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera

Stypendium jest adresowane do studentów studiów stacjonarnych, którzy:
 • ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadają osiągnięcia naukowe i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen ważona co najmniej 4,5 za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek,
 • wysokość miesięcznego dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium, nie może przekraczać kwoty 850 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).
Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:
 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu Funduszu (link do formularza),
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki,
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta określone w Zarządzeniu nr 90 Rektora UJ z 17.09.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów, obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne.
Dokumenty należy dostarczyć do Działu Nauczania UJ (ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony www.promocja.uj.edu.pl

Kontakt

Dział Nauczania UJ
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. 12 663 3953
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl