Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii

organizator:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii

Trwa nabór wniosków doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa śląskiego.
Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza do udziału w projekcie:

SWIFT (Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii)

POKL.08.02.01-24-005/10

Podstawowym celem projektu jest wsparcie społeczności akademickiej w intensywnym
wykorzystaniu potencjału intelektualnego poprzez ufundowanie stypendiów oraz zaoferowanie
wsparcia towarzyszącego doktorantkom i doktorantom uczelni wyższych, których działalność
badawcza wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji.

Projekt adresowany jest do doktorantów mieszkających lub studiujących lub pracujących
na terenie województwa śląskiego.

Każdy z czterdziestu beneficjentów projektu ma możliwość otrzymania:

Rocznego stypendium w kwocie do 3500 zł miesięcznie.
Wsparcia towarzyszącego w postaci 64 godzin szkoleń oraz 10 godzin dostosowanego do
indywidualnych potrzeb doradztwa.

Nabór wniosków w drugiej edycji programu stypendialnego trwa od 1 do 17 sierpnia 2012 roku, do godziny 16.00 (decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej do Biura Projektu).

W celu złożenia aplikacji należy:

1. Zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu „SWIFT (Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii)”, dostępnym w zakładce „Dokumenty”
2. Zapoznać się z wzorem Wniosku o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „SWIFT (Stypendia Wspomagające Innowacyjne Forum Technologii)” i dostępny jest w zakładce „Dokumenty”.
3. Wejść na stronę z generatorem wniosków stypendialnych, wybrać opcję „Stwórz nowy wniosek”, a następnie podać swoje dane osobowe. Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać opcję „Zapisz wniosek”. Wraz z przejściem do pełnej wersji wniosku, w lewym górnym rogu pojawi się wygenerowany dla wniosku login oraz hasło dostępu. Uwaga! Login i hasło należy zapisać w celu powrotu do swojego wniosku po wylogowaniu. Po kolejnym zapisaniu wniosku informacja o haśle nie będzie już widoczna dla użytkownika. W przypadku utraty hasła należy skontaktować się z obsługą techniczną wniosku.
4. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zapisać zmiany i sprawdzić ponownie całość wniosku. Wypełnienie wszystkich wymaganych pól uaktywni opcję „Wygeneruj wniosek”. Wybór tej opcji powoduje ostateczne zatwierdzenie wniosku i wygenerowanie go w wersji .pdf. Od tej chwili nie będzie już możliwości dalszego edytowania wniosku.
5. Otrzymany dokument w wersji .pdf należy wydrukować, sprawdzić czy każda strona oznaczona jest taką samą sumą kontrolną (ciąg znaków w lewym dolnym rogu strony), spiąć wydrukowany wniosek w sposób trwały, wpisać datę i podpisać.
6. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w projekcie, zawierający dane osobowe kandydata/ki na Stypendyst(k)ę (stanowiący załącznik A do Wniosku o przyznanie stypendium i dostępny w zakładce „Dokumenty”). Formularz należy wydrukować dwustronnie.
 • Podpisane oświadczenie uczestnika projektu (o przetwarzaniu danych osobowych) wg wzoru stanowiącego załącznik B do Wniosku o przyznanie stypendium i dostępne w zakładce „Dokumenty”.
 • Wypełnione i podpisane oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu i/lub zatrudnieniu i/lub studiowaniu na terenie województwa śląskiego (stanowiące załącznik C do Wniosku o przyznanie stypendium i dostępne w zakładce „Dokumenty”).
 • Zaświadczenie potwierdzające status uczestnika studiów doktoranckich lub otwarcie przewodu doktorskiego (wydane nie wcześniej w sierpniu 2012 roku).
 • Kserokopię dowodu tożsamości.
 • Wypełnione i podpisane oświadczenie na temat wsparcia stypendialnego otrzymywanego w związku z uczestnictwem w studiach doktoranckich  (stanowiące załącznik D do Wniosku o przyznanie stypendium i dostępne w zakładce „Dokumenty”).
 • Wypełnioną i podpisaną opinię promotora rozprawy doktorskiej/opiekuna naukowego, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik E do Wniosku o przyznanie stypendium i dostępnego w zakładce „Dokumenty”.
 • Poświadczenia zainteresowania proponowanymi rozwiązaniami ze strony przemysłu (fakultatywnie).

7. Wniosek wraz z załącznikami należy włożyć do koperty opatrzonej numerem wniosku (nadanym automatycznie podczas wypełniania wniosku) oraz imieniem i nazwiskiem doktoranta.
8. Kopertę z kompletem dokumentów należy dostarczyć do Biura Projektu, mieszczącego się w Zabrzu przy ulicy Jagiellońskiej 38A, pokój 010, we wskazanym terminie, tj. do 17 sierpnia 2012 roku, do godz. 16.00 (decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej do Biura Projektu). Wnioski, które wpłyną po tym terminie zostaną ocenione negatywnie pod względem formalnym i odrzucone. Ze względu na okres urlopowy Biuro Projektu w okresie od 1 do 9 oraz 13 i 14 sierpnia będzie czynne w godzinach 10.00-14.00, zaś 16 i 17 sierpnia w godzinach 10.00-16.00. 10 sierpnia 2012 roku Biuro Projektu będzie nieczynne.

Informacje pochodzą ze strony www.swift.polsl.pl

Kontakt

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 38A
Zabrze 41-800

swift@polsl.pl
www.swift.polsl.pl