Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wschodnie

organizator:

Studium Europy Wschodniej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2017

Stypendia Wschodnie

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór na STYPENDIA WSCHODNIE – MAGISTERSKIE II STOPNIA w okresie od 1 X 2017 r.do 30 VI 2019 r. dla kandydatów z: Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 marca 2017 r.

I. KANDYDACI
1. KANDYDACI mogą pochodzić ze wszystkich krajów Europy Wschodniej, Bałkanów nie należących do Unii Europejskiej, Kaukazu i Azji Środkowej.
Dla kandydatów z Rosji, kraju nie będącego ofi cjalnym benefi cjentem programu polskiej współpracy rozwojowej, studia odbywają się na zasadzie odpłatności.
2. PREFEROWANE będą kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.
II. WARUNKI STYPENDIUM
1. STUDIA trwają 2 lata (4 semestry), stypendium będzie wypłacane w roku akademickim przez 9 miesięcy. Po spełnieniu warunków, możliwe będzie przedłużenie stypendium maksymalnie o 1 miesiąc na II roku studiów, zwłaszcza jeśli wymaga tego dokończenie pracy magisterskiej.
2. PROGRAM studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii i, demografii i, prawa, ekonomii i in.
Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.
3. STUDIA prowadzone są w sześciu specjalnościach:
a). Europa Wschodnia
b). Europa Środkowa
c). Bałkany
d). Rosja
e). Kaukaz
f). Azja Środkowa
4. W RAMACH “Studiów Wschodnich” prowadzą zajęcia wykładowcy polscy (kadra Studium Europy Wschodniej) oraz grono wykładowców gościnnych: krajowych i zagranicznych, w tym visiting professors .
5. ZAKRES STYPENDIUM:
a. Zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW (3 tys. € rocznie),
b. Stypendium socjalne dla stypendystów zagranicznych posiadających dyplomy ukończenia pełnych studiów wyższych (1350 zł/mies.),
c. Kurs języka polskiego (1 lub 2 semestry),
d. Kurs języka regionalnego (4 semestry),
e. Opłata części kosztów objazdu naukowego (na I roku studiów).
6. WARUNKIEM korzystania ze stypendium jest spełnienie wymagań przewidzianych zasadami Stypendium i programem studiów oraz przygotowanie pisemnej końcowej pracy magisterskiej w języku polskim.
7. W RAZIE niespełnienia warunków stypendium, bądź braku postępów w studiach, stypendium może być przerwane.

III. POROZUMIENIE W SPRAWIE STYPENDIUM
1. Na początku roku akademickiego Stypendysta podpisuje porozumienie z Programem Stypendialnym Studiów Wschodnich Studium Europy Wschodniej UW.
2. Porozumienie zawiera się na okres I roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok, jeśli stypendysta zaliczy I r. Studiów Wschodnich.
3. W razie niezaliczenia 1-go semestru (zimowego) stypendium może być zawieszone, zarówno w czasie I-go, jak i II-go roku.
4. Decyzja w sprawie zawieszenia może być także podjęta w razie złamania zasad Regulaminu UW i innych zasad i przepisów obowiązujących w RP.
IV. WYMAGANIA
1. UKOŃCZONE pełne studia wyższe II stopnia – magisterskie lub równorzędne (dyplom magistra lub specjalisty), najlepiej humanistyczne; pożądana praca naukowa, bądź doświadczenia organizacyjne i praktyka z zakresu zainteresowań „Studiów Wschodnich”.
2. WIEK do 30 lat.
3. Ogólna znajomość problematyki Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie po II wojnie światowej, a zwłaszcza po 1991 r.
4. POZYTYWNY wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej (zakres zagadnień wg pkt.3) oraz rozmowy kwalifi kacyjnej (zob. V-3).
5. ZNAJOMOŚĆ języka polskiego oraz języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.
V. DOKUMETY
1. KOPIA dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych (zob. IV-1).
2. Wypełniony dokładnie kwestionariusz kandydata “Studiów Wschodnich” (dostępny na stronie www.studium.uw.edu.pl/programy stypendialne/ studia wschodnie).
3. ZWIĘZŁY (do 2 stron) – list w języku polskim motywujący ubieganie się o Stypendium, zawierający plany związane z ukończeniem “Studiów Wschodnich” Uniwersytetu Warszawskiego, ze wskazaniem specjalizacji Studiów, którą chciałby kandydat studiować (wg wykazu specjalizacji, zob.II-3).
4. CURRICULUM VITAE (w jęz. angielskim) pisane w porządku od najnowszych wydarzeń, wraz z fotografi ą.
5. LISTA wszystkich publikacji zawodowych – dla osób pracujących naukowo lub wykaz prac, osiągnięć, projektów – dla osób spoza nauki.
6. ŚWIADECTWA, egzaminy, lub oświadczenie kandydata informujące o ew. znajomości języka polskiego.
7. EWENTUALNIE inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc komisji we właściwej ocenie jego kandydatury.

VI. APLIKACJE
1. KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 15 marca 2017 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl
2. DO DNIA 30 kwietnia 2017 r. Komisja Kwalifikacyjna Studium Europy Wschodniej rozstrzygnie I etap konkursu i wyznaczy uczestników II-go i III-go etapu Konkursu; obie grupy zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach pocztą elektroniczną.
3. UCZESTNICY kolejnych etapów konkursu: II-go (test pisemny) i III-go (rozmowa kwalifikacyjna) wypełnią dalsze wymagania kwalifikacyjne przed członkami Komisji, bądź jej pełnomocnikami w okresie 1 maja – 15 czerwca 2017 r. Kwalifikacje odbędą się na terenie placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyjątkowych wypadkach w Polsce. Szczegółowy harmonogram zostanie osobno ogłoszony.
4. OSTATECZNE decyzje na podstawie wyników kwalifi kacji Komisja podejmie do 15 lipca 2017 r. i ogłosi listę zakwalifikowanych stypendystów XVII-go Konkursu Stypendialnego “Studiów Wschodnich”.
5. Kandydaci ze słabszą znajomością języka polskiego, którzy wszakże osiągną na egzaminie b. dobre wyniki merytoryczne – będą mieli obowiązek samodzielnej nauki języka jako zakwalifikowani warunkowo. Zostaną następnie zaproszeni na egzamin poprawkowy w drugiej połowie listopada.
VII. STUDIA
1. ZAJECIA studiów rozpoczną się 4 września 2017 r. kursem adaptacyjnym do “Studiów Wschodnich” UW.
2. STYPENDYŚCI zagraniczni będą korzystać z przerw, ferii i wakacji, jak studenci polscy.
3. STYPENDYSTA, który wypełni wszystkie wymagania programowe, zaliczy poszczególne semestry oraz przedstawi i obroni pracę końcową – otrzyma dyplom ukończenia 2 letnich, uzupełniających, magisterskich „Studiów Wschodnich” Uniwersytetu Warszawskiego.
4. DYPLOM ów jest pełnoprawnym dokumentem ukończenia studiów wyższych w Polsce, uznawanym według właściwych przepisów w innych krajach Unii Europejskiej.

Informacje pochodzą ze strony studium.uw.edu.pl

Kontakt

Studium Europy Wschodniej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

stypendia.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl

Dokumenty

do pobrania