Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
 • socjalne4
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wolontariusz z pasją

organizator:

Darłowskie Centrum Wolontariatu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.02.2013

Stypendia Wolontariusz z pasją

Wnioski na stypendia „Wolontariusz z pasją” można już składać!

Darłowskie Centrum Wolontariatu ogłasza drugą edycję konkursu stypendialnego dla wolontariuszy działających w ramach Lokalnej Sieci Wolontariatu na stypendia w roku 2013.

CEL KONKURSU
Konkurs „Wolontariusz z pasją” (zwany dalej Konkursem), realizowany jest przez Darłowskie Centrum Wolontariatu w ramach Funduszu Stypendialnego. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które są aktywnymi wolontariuszami. Nagrodą w Konkursie jest stypendium.

ODBIORCY KONKURSU
Stypendia przyznawane są uczniom i studentom działającym wolontarystycznie w ramach Lokalnej Sieci Wolontariatu, wyróżniającym się w określonej dziedzinie, np.: nauk ścisłych, humanistycznych, artystycznych lub sportowych, pochodzącym z niezamożnych rodzin. Konkurs prowadzony jest we współpracy ze Szkolnymi Klubami Wolontariusza działającymi pod patronatem Darłowskiego Centrum Wolontariatu, które dobrze znają środowiska kandydatów do stypendium.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM
Stypendium jest przyznawane jako świadczenie jednorazowe lub wypłacane jest w transzach w wysokości ustalanej przez Komisję Stypendialną (zwaną dalej Komisją).

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

 • dofinansowanie czesnego w szkole lub na uczelni,
 • dofinansowanie kursów i zajęć pozalekcyjnych lub podnoszących wiedzę,
 • zakup pomocy naukowych (książek, podręczników, oprogramowania),
 • uczestnictwo w seminariach oraz obozach naukowych,
 • zakup materiałów i sprzętu związanego z zainteresowaniami.

SPOSÓB REKRUTACJI

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia/ studenta może wystąpić:

 • koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza,
 • dyrektor szkoły, wychowawca,
 • rodzice, opiekunowie prawni ucznia,
 • fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty korzystające ze wsparcia wolontariusza.

Wnioski przesyłane do Centrum (załącznik nr 1) powinny być uzupełnione wraz z uzasadniającą zgłoszenie kandydata opinią wystawioną przez koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza / dyrektora, wychowawcę lub organizację/ instytucję w której działa wolontariusz.

Centrum zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur nie spełniających kryteriów formalnych, wnioski te nie będą przedstawione pod ocenę Komisji.

KRYTERIA FORMALNE

Wypełniony i podpisany wniosek kandydata do stypendium należy złożyć w wersji papierowej do dnia 4 lutego 2013 r. do Darłowskiego Centrum Wolontariatu oraz przesłać wersję elektroniczną wniosku w formacie DOC lub PDF na adres e-mail: stypendia@wolontariat.com.pl

Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości Stypendysty drogą e-mailową w ciągu dwóch tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów w Konkursie „Wolontariusz z pasją”.

KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW

Wyboru stypendystów w Konkursie dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna Funduszu Stypendialnego Darłowskie Centrum Wolontariatu.
Komisja dokonuje wyboru stypendystów w oparciu o następujące kryteria:

 • działalność wolontarystyczną – aktywność i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,
 • osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych, sportowych lub humanistycznych,
 • sytuację socjalną (średni miesięczny dochód netto w poprzednim roku przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz liczba członków rodziny w gospodarstwie, w tym dzieci),

Decyzje Komisji zatwierdza Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM
Stypendium jest przyznawane jako świadczenie jednorazowe lub przekazywane jest w transzach.

WYPŁATY STYPENDIUM

Wypłaty stypendiów następują zgodnie z zawartą umową stypendialną pomiędzy Stypendystą i Centrum. Na tej podstawie Centrum wypłaci środki Stypendyście do dnia określonego w umowie.

ROZLICZENIE I MONITORING STYPENDIÓW
Stypendysta jest zobowiązany przestawić raport dotyczący sposobu wykorzystania stypendium i osiągnięć po otrzymywaniu stypendium. Centrum jest odpowiedzialne za zarządzanie Konkursem oraz przekazywanie informacji o przyznanych stypendiach i osiągnięciach stypendystów. Centrum prowadzi Konkurs „Wolontariusz z pasją” społecznie.

FINANSOWANIE FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
Stypendia finansowane są ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej podczas Darłowskiej Laponii Św. Mikołaja, wpłat 1% podatku oraz innych wpłat od osób indywidualnych, organizacji i firm.

Załączniki:
wniosek zgłoszeniowy do Konkursu „Wolontariusz z pasją” 2013

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia upływa: 4 lutego 2013 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.wolontariat.com.pl

Kontakt

Darłowskie Centrum Wolontariatu
ul. Królowej Jadwigi 3
76-150 Darłowo

stypendia@wolontariat.com.pl
www.wolontariat.com.pl