Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe27
 • naukowe74
 • inne5
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Zaniemyśl

organizator:

Urząd Gminy w Zaniemyślu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2021

Stypendia Wójta Gminy Zaniemyśl

Jaki jest cel stypendium?

Stypendium ma charakter motywacyjny, bezpośrednim celem jest promowanie uczniów uzdolnionych i ich osiągnięć, a pośrednim celem jest promowanie Gminy Zaniemyśl.

Dla kogo jest przeznaczone stypendium?

Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej pobierających naukę w szkole, której siedziba znajdują się na terenie gminy Zaniemyśl, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, w okresie roku szkolnego, bezpośrednio poprzedzającego termin składania wniosku o jego przyznanie.

Jakie warunki należy spełnić żeby otrzymać stypendium?

Przyznanie stypendium możliwe jest w 2 przypadkach:

 • poprzez uzyskanie:

– przez ucznia klasy IV-VI szkoły podstawowej po rocznej klasyfikacji średniej ocen co najmniej 5,2 (a żadna z poszczególnych ocen nie może być niższa niż 4) z następujących przedmiotów: język polski, język obcy obowiązkowy, matematyka, przyroda/biologia i geografia, historia, informatyka,
– przez ucznia klasy VII-VIII szkoły podstawowej po rocznej klasyfikacji średniej ocen co najmniej 5,0 (a żadna z poszczególnych ocen nie może być niższa niż 4) z następujących przedmiotów: język polski, języki obce, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
– a także co najmniej jednego z wyników wskazanych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

 • poprzez uzyskanie tytułu finalisty w zawodach co najmniej drugiego stopnia (okręgowych) – olimpiadach wymienionych w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzonych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Warunkiem formalnym przyznania stypendium jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia prawidłowo wypełnionego wniosku według określonego wzoru, w terminie do 10 września, za poprzedni rok szkolny, w którym to uczeń uzyskał osiągnięcia będące podstawą ubiegania się o stypendium.

Do wniosku należy złączyć dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, potwierdzające spełnienie przez ucznia warunków przyznania stypendium o których mowa powyżej.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zaniemyślu (Zaniemyśl, ul. Średzka 9).

W jakiej wysokości jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest jednorazowo za dany rok szkolny, w równej wysokości dla każdego z uczniów, z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może być wyższa niż 1.000,00 złotych.

Wysokość stypendium bezpośrednio zależy od liczby środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Zaniemyśl a także od liczby uczniów spełniających warunki przyznania stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: www.zaniemysl.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów możecie znaleźć w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Gminy w Zaniemyślu
Średzka 9
63-020 Zaniemyśl
tel. 61 285 75 80
sekretariat@zaniemysl.pl
www.zaniemysl.pl