Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Zaniemyśl

organizator:

Urząd Gminy w Zaniemyślu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2021

Stypendia Wójta Gminy Zaniemyśl

Jaki jest cel stypendium?

Stypendium ma charakter motywacyjny, bezpośrednim celem jest promowanie uczniów uzdolnionych i ich osiągnięć, a pośrednim celem jest promowanie Gminy Zaniemyśl.

Dla kogo jest przeznaczone stypendium?

Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej pobierających naukę w szkole, której siedziba znajdują się na terenie gminy Zaniemyśl, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia, w okresie roku szkolnego, bezpośrednio poprzedzającego termin składania wniosku o jego przyznanie.

Jakie warunki należy spełnić żeby otrzymać stypendium?

Przyznanie stypendium możliwe jest w 2 przypadkach:

 • poprzez uzyskanie:

– przez ucznia klasy IV-VI szkoły podstawowej po rocznej klasyfikacji średniej ocen co najmniej 5,2 (a żadna z poszczególnych ocen nie może być niższa niż 4) z następujących przedmiotów: język polski, język obcy obowiązkowy, matematyka, przyroda/biologia i geografia, historia, informatyka,
– przez ucznia klasy VII-VIII szkoły podstawowej po rocznej klasyfikacji średniej ocen co najmniej 5,0 (a żadna z poszczególnych ocen nie może być niższa niż 4) z następujących przedmiotów: język polski, języki obce, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
– a także co najmniej jednego z wyników wskazanych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

 • poprzez uzyskanie tytułu finalisty w zawodach co najmniej drugiego stopnia (okręgowych) – olimpiadach wymienionych w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzonych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Warunkiem formalnym przyznania stypendium jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia prawidłowo wypełnionego wniosku według określonego wzoru, w terminie do 10 września, za poprzedni rok szkolny, w którym to uczeń uzyskał osiągnięcia będące podstawą ubiegania się o stypendium.

Do wniosku należy złączyć dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, potwierdzające spełnienie przez ucznia warunków przyznania stypendium o których mowa powyżej.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zaniemyślu (Zaniemyśl, ul. Średzka 9).

W jakiej wysokości jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest jednorazowo za dany rok szkolny, w równej wysokości dla każdego z uczniów, z zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może być wyższa niż 1.000,00 złotych.

Wysokość stypendium bezpośrednio zależy od liczby środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Zaniemyśl a także od liczby uczniów spełniających warunki przyznania stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: www.zaniemysl.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów możecie znaleźć w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Gminy w Zaniemyślu
Średzka 9
63-020 Zaniemyśl
tel. 61 285 75 80
sekretariat@zaniemysl.pl
www.zaniemysl.pl