Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie58
  • studenci67
  • absolwenci21
  • doktoranci8
  • naukowcy3
  • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • naukowe87
  • inne15
  • artystyczne31
  • sportowe25
  • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie36
  • międzynarodowe6
  • dolnośląskie6
  • kujawsko-pomorskie9
  • łódzkie7
  • lubelskie6
  • lubuskie2
  • małopolskie3
  • mazowieckie6
  • opolskie1
  • podkarpackie3
  • podlaskie4
  • pomorskie6
  • śląskie12
  • świętokrzyskie4
  • warmińsko-mazurskie4
  • wielkopolskie8
  • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • instytucja międzynarodowa1
  • fundacje i stowarzyszenia28
  • firma6
  • instytucja rządowa6
  • samorząd67
  • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Łowicz dla studentów 2021

organizator:

Urząd Gminy Łowicz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.10.2021

Stypendia Wójta Gminy Łowicz dla studentów 2021

Wójt Gminy Łowicz ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Gminy Łowicz dla uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz. Stypendium przyznawane będzie na okres od 01 października 2021 r. do 31 lipca 2022 r. w wysokości 500 zł za każdy miesiąc.

Liczba miejsc przyznania stypendium jest ograniczona, maksymalnie 7 osób.

Stypendium będzie przyznawane w drodze konkursu i może być przyznane:

  • 2 osobom kształcącym się na uczelniach medycznych;
  • 2 osobom kształcącym się na uczelniach technicznych;
  • 2 osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach;
  • 1 osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.

Student może uzyskać stypendium jeżeli spełni łącznie następujące kryteria:

  • jest studentem stopnia I lub II albo jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych,
  • posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4.00,
  • nie powtarzał roku,
  • nie przebywa na urlopie, za zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,
  • stale zamieszkuje na terenie Gminy Łowicz.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać władze uczelni wyższych, organizacje studenckie oraz indywidualnie studenci. Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
  • zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający założenie wniosku,
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzysta z urlopu dziekańskiego i nie powtarzał roku,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych,
    oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów innych niż tradycyjna skala ocen.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Łowicz w godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w okresie od 01 do 15 października 2021 r.

Wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajdują się na stronie: bip.uglowicz.nv.pl

w zakładce: edukacja/stypendium naukowe dla studenta.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, pokój nr 13 lub pod nr telefonu 46 830-26-40.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gminalowicz.pl

W naszej wyszukiwarce znajduje się więcej ofert stypendiów dla studentów, zapraszamy do skorzystania!

Kontakt

Urząd Gminy Łowicz
ul. Długa 12
99-400 Łowicz
tel. 46 830 26 40
sekretariat@ug.lowicz.pl
gminalowicz.pl