Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci53
 • absolwenci12
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • inne5
 • artystyczne37
 • socjalne15
 • muzyczne13
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie11
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd57
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta gminy Ładzice 2020

organizator:

Wójt Gminy Ładzice

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Stypendia Wójta gminy Ładzice 2020

Do 31 sierpnia br. można składać wnioski o stypendium Wójta gminy Ładzice za wybitne osiągnięcia w nauce oraz  artystyczne. Przyznawane są one uczniom klas IV – VIII  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ładzice.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:
• uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0;
• legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:
• uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w artystycznych konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej wojewódzkim;
• legitymują się co najmniej dobrą oceną z zachowania.

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:
• dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych;
• przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych.
Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Ładzice na wniosek Komisji Stypendialnej.

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o przyznanie stypendium;
 •  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa;
 • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 •  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby występującej z wnioskiem.

Sposób dostarczenia dokumentów:
Osobiście, pocztą (listem poleconym) do Urzędu Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice

Komórka właściwa do załatwienia sprawy:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ładzicach ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, tel. 44 683-09-25

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje pochodzą ze strony: ladzice.pl

W naszej bazie znajdują się pozostałe oferty stypendialne, skierowane do uczniów.

Kontakt

Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. 44 684 08 20

www.bip.ladzice.pl

Dokumenty

do pobrania