Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe19
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta gminy Ładzice 2020

organizator:

Wójt Gminy Ładzice

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Stypendia Wójta gminy Ładzice 2020

Do 31 sierpnia br. można składać wnioski o stypendium Wójta gminy Ładzice za wybitne osiągnięcia w nauce oraz  artystyczne. Przyznawane są one uczniom klas IV – VIII  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ładzice.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:
• uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0;
• legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:
• uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w artystycznych konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej wojewódzkim;
• legitymują się co najmniej dobrą oceną z zachowania.

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:
• dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych;
• przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych.
Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Ładzice na wniosek Komisji Stypendialnej.

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o przyznanie stypendium;
 •  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa;
 • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 •  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby występującej z wnioskiem.

Sposób dostarczenia dokumentów:
Osobiście, pocztą (listem poleconym) do Urzędu Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice

Komórka właściwa do załatwienia sprawy:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ładzicach ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, tel. 44 683-09-25

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje pochodzą ze strony: ladzice.pl

W naszej bazie znajdują się pozostałe oferty stypendialne, skierowane do uczniów.

Kontakt

Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. 44 684 08 20

www.bip.ladzice.pl

Dokumenty

do pobrania