Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Brojce dla najlepszych uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy w Brojcach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.09.2020
wartość stypendium: 300 zł

Stypendia Wójta Gminy Brojce dla najlepszych uczniów 2020

Radni Rady Gminy Brojce podjęli uchwały mające na celu ustanowienia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 roku.

Ustalono następujące formy pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Brojce:

 • stypendium Edukacyjnego za wybitne osiągnięcia w nauce;
 • nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe;
 • nagrody pn. Uczeń Roku.

Do ubiegania się o Stypendium Edukacyjne oraz Nagród dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brojce.

STYPENDIUM EDUKACYJNE

Stypendium Edukacyjne przysługuje uczniom, którzy uzyskali sumę średnich ocen rocznych co najmniej 5,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym.
Stypendium Edukacyjne przyznaje się w formie pieniężnej.

Wysokość Stypendium Edukacyjnego wynosi 100 zł na jednego ucznia.

Stypendium Edukacyjne wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu klasyfikacji rocznej w terminie do 15 września 2020 roku rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Prawo zgłaszania uczniów kandydatów do przyznania Stypendium Edukacyjnego przysługuje dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Zbiorcze zestawienia uczniów wytypowanych do nagrody z podanym: imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, uzyskaną średnią ocen (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), imionami i nazwiskiem rodziców lub opiekunów prawnych składa Wójtowi Gminy Brojce dyrektor szkoły w terminie nie później niż 7 dni od podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w danym roku szkolnym.

NAGRODA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe mogą otrzymać laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się w formie pieniężnej.

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawana jest przez Wójta Gminy Brojce jednokrotnie rodzicowi lub opiekunowi prawnemu do 15 września 2020 roku.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się w wysokości:

 • 100 zł dla laureatów konkursów indywidualnych i zespołowych na szczeblu powiatowym;
 • 250 zł dla laureatów konkursów indywidualnych i zespołowych pozostałych szczebli.

W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku osiągnięć, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.

W przypadku udziału ucznia w danym roku szkolnym w kilku etapach tego samego konkursu należy podać ostatni etap lub ten, który wnioskodawca uważa za korzystny dla ucznia.

Wnioski o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe składają pisemnie dyrektorzy szkół, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia roku szkolnego. Wniosek zawiera: imię i nazwisko ucznia, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów prawnych, nazwę konkursu oraz uzyskany wynik i przyznany tytuł laureata lub finalisty.

NAGRODA PN UCZEŃ

Nagroda Uczeń Roku przysługuje najlepszym uczniom w podziale na kategorie:

 • klasy od IV do VI;
 • klasy od VII do VIII

którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym, nie niższą jednakże niż 5,10.

Nagroda przyznawana jest corocznie, na zakończenie roku szkolnego, na wniosek Rad Pedagogicznych.

Nagroda Uczeń Roku przyznawana jest w formie pieniężnej w wysokości 300 zł w terminie do 15 września rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Wnioski o nagrodę pn. Uczeń Roku składają pisemnie w imieniu Rad Pedagogicznych dyrektorzy szkół, niezwłocznie po posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wniosek zawiera: imię i nazwisko ucznia oraz średnią ocen na świadectwie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: brojce.net.pl

A w naszej wyszukiwarce codziennie pojawiają się nowe oferty stypendiów, nie tylko dla uczniów!

Kontakt

Urząd Gminy w Brojcach
ul. Długa 48
72-304 Brojce
tel. 91 386 11 94
ugbrojce@post.pl
www.brojce.net.pl