Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Woj. Zachodniopomorskiego w dziedzinie kultury

organizator:

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorsk

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 04.04.2014

Stypendia Woj. Zachodniopomorskiego w dziedzinie kultury

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które jednocześnie:
– zajmują się profesjonalnie twórczością artystyczną na terenie województwa zachodniopomorskiego;
– nie ukończyły 35 roku życia;
– są absolwentami uczelni artystycznej lub studentami ostatniego roku tej uczelni.

W ramach realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest m.in. do:
– wykonania przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej w sposób efektywny i terminowy;
– przedstawienia w ustalonym terminie lub na żądanie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia;
– zawarcia pisemnej umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację tego zadania przeznacza się z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki finansowe w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Stypendia udzielone będą trzem osobom i będą wypłacane w transzach przelewem na rachunek bankowy stypendysty lub gotówką w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioski o przyznanie stypendiów powinny zawierać:
1). dane osobowe kandydata;
2). udokumentowane informacje o dorobku twórczym i artystycznym kandydata, przy czym dokumentacja może zawierać maksymalnie 20 stron przykładów twórczości z ostatniego okresu i powinna stanowić zwartą całość w formacie A4;
3). program obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz miejsce i termin zakończenia przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1;
4). do wniosku mogą być załączone rekomendacje.

Wniosek pozostawiony będzie bez rozpatrzenia, w przypadku:
1). złożenia go po terminie;
2). braku danych, o których mowa w ust. 6, pkt 1 – 3;
3). wniosku złożonego przez osobę nie posiadającą dorobku artystycznego.

Miejsce i termin składania wniosków:
– wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 4 kwietnia 2014 r. na adres Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału, z dopiskiem: „Stypendia w dziedzinie kultury 2014 r.”

– zgłoszenia złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Kryteria wyboru najkorzystniejszych wniosków:
– merytoryczna wartość wniosku;
– walory artystyczne przedsięwzięcia i możliwość jego realizacji przez beneficjenta przedstawiającego wniosek;
– ocena dokumentacji potwierdzającej dorobek twórczy i artystyczny beneficjenta;
– ocena harmonogramu pracy i zamierzeń artystycznych, które zostaną wykonane podczas pobierania stypendium.

Zgodnie z § 2 ust. 6 uchwały Nr XXVIII/333/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2006 r., Nr 70, poz. 1258 ze zm.) decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Od decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nie przysługuje tryb odwoławczy.

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia Zarząd Województwa może wezwać osobę otrzymującą stypendium do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich przekazania.

Wszystkie szczegóły dotyczące przekazywania stypendiów określa uchwała Nr XXVIII/333/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2006 r., Nr 70, poz. 1258 ze zm.).

Informacje pochodzą ze strony http://bip.wzp.pl

Kontakt

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorsk
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin