Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe40
 • sportowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia woj. zachodniopomorskiego dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną

organizator:

Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomors

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 04.05.2012

Stypendia woj. zachodniopomorskiego dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2012 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną.

1. Cel zadania:
Dalszy rozwój stypendysty oraz wykonanie, w ustalonym terminie, określonego przedsięwzięcia artystycznego.

2. W ramach realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest m.in. do:
– wykonania przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej w sposób efektywny i terminowy,
– przedstawienia w ustalonym terminie lub na żądanie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia,
– zawarcia pisemnej umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przedsięwzięcia.

3. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które jednocześnie:
– zajmują się profesjonalnie twórczością artystyczną na terenie województwa zachodniopomorskiego,
– nie ukończyły 35 roku życia,
– są absolwentami uczelni artystycznej lub studentami ostatniego roku tej uczelni.

4. Na realizację tego zadania przeznacza się z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012 środki finansowe w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

5. Stypendia udzielone będą trzem osobom i będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy stypendysty lub gotówką w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

6. Wnioski o przyznanie stypendiów muszą być zgodne z § 2 ust. 3 uchwały Nr XXVIII/333/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2006 r., Nr 70, poz. 1258 ze zm.).

7. Miejsce i termin składania wniosków:
wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 4 maja 2012 r. na adres Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, do godz. 15 00 w sekretariacie Wydziału, z dopiskiem: „Stypendia w dziedzinie kultury 2012 r.”
– zgłoszenia złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszych wniosków:
– merytoryczna wartość wniosku,
– walory artystyczne przedsięwzięcia i możliwość jego realizacji przez beneficjenta przedstawiającego wniosek,
– ocena dokumentacji potwierdzającej dorobek twórczy i artystyczny beneficjenta,
– ocena harmonogramu pracy i zamierzeń artystycznych, które zostaną wykonane podczas pobierania stypendium.

9. Zgodnie z § 2 ust. 6 uchwały Nr XXVIII/333/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2006 r., Nr 70, poz. 1258 ze zm.) decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

10. Od decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nie przysługuje tryb odwoławczy.

11. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia Zarząd Województwa może wezwać osobę otrzymującą stypendium do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich przekazania.

12. Wszystkie szczegóły dotyczące przekazywania stypendiów określa uchwała Nr XXVIII/333/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2006 r., Nr 70, poz. 1258 ze zm.)

Informacje pochodzą ze strony bip.wzp.pl

Kontakt

Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomors
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin