Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci64
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne24
 • socjalne10
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd48
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia woj. dolnośląskiego dla pielęgniarek i położnych

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, dolnośląskie
termin składania wniosków: 21.10.2020

Stypendia woj. dolnośląskiego dla pielęgniarek i położnych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów 3. roku studiów I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Wysokość stypendium 1000 zł brutto/ miesiąc.

Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo”, będących załącznikiem do uchwały nr X/255/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 20 września 2019 r. poz. 5499, zmienionych Uchwałą Nr XVI/396/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. dnia 4 marca 2020 r. poz. 1702) w zakresie rozszerzenia o możliwość ubiegania się o stypendia także studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku położnictwo – załącznik do ogłoszenia.

Wysokość stypendium dla każdego studenta wynosi jednakowo 1 000 złotych brutto przez 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć:
Do wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z podpisanym oświadczeniem o podjęciu pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie przez okres co najmniej 3 lat (wykaz podmiotów leczniczych w załączeniu), należy dołączyć obligatoryjnie:

 • zaświadczenie uczelni o nie powtarzaniu roku i nie korzystaniu z urlopów określonych
 • w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • zaświadczenie o średniej ocen na poziomie co najmniej 4,2,
 • oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie (integralna część wniosku o przyznanie stypendium),
 • oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Dokumenty można pobrać na stronie organizatora.

Podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć informacją: „Wniosek o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo”.

Termin naboru i miejsce składania ofert:
Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 21 września 2020 r. do 14 października 2020 r.
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 50-413 Wrocław ul. Walońska 3-5, pok. 301 , III piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera decyduje data nadania.

Wersję edytowalną wypełnionego wniosku należy przesłać na adres: ludmila.domagala@dolnyslask.pl

Wniosek złożony przed lub po terminie prowadzenia naboru, niezgodny ze wzorem, niekompletny lub niewypełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronach bip.umwd.dolnyslask.pl w Menu Przedmiotowym w zakładce Zdrowie/Ogłoszenia oraz umwd.dolnyslask.pl

Informacje pochodzą ze strony: umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, pok. 301
50-413 Wrocław

ludmila.domagala@dolnyslask.pl
www.umwd.dolnyslask.pl