Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe25
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2018/2019

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 16.07.2018

Stypendia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2018/2019

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno-metodycznego określone we wniosku o dofinansowanie jednego z projektów tworzących Przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza”. Lista opiekunów pedagogiczno- metodycznych dostępna jest na portalu zdolnizpomorza.pomorskie.eu. Uwaga – powiat bytowski nie realizuje projektu wchodzącego w skład Przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”.

Wniosek o stypendium opracowywany jest dla Zespołu projektowego – grupy minimum dwóch uczniów wspólnie realizujących projekt konkursowy na potrzeby „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

1). jest mieszkańcem województwa pomorskiego;

2). w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu albo w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

3). jest objęty wsparciem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK), a w konsekwencji jest uczestnikiem jednego z 19 projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach Przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”;

4). aktywnie korzysta z form wsparcia oferowanych w Przedsięwzięciu strategicznym, co rozumiane jest jako łączne spełnienie następujących warunków:

a). posiadanie minimum 60% frekwencji podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego lub uzyskanie pozytywnej opinii mentora w wypadku Ucznia objętego opieką mentorską,
b). udział w minimum jednej akademickiej formie wsparcia,
c). udział w minimum jednej regionalnej formie wsparcia.

Organizator prosi o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego – Dział II, Rozdział IV – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu Zdolni z Pomorza” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

Wskazane we wniosku warunki przyznania stypendium muszą być spełnione łącznie. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków wyświetlony zostanie komunikat. Pola wniosku oznaczone ” * ” są obowiązkowe. W przypadku braku możliwości wpisania danych, w szczególności dotyczących danych osobowych ucznia (np. brak nr lokalu), odpowiednie pole wniosku należy wypełnić znakiem ” – „. Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach.

Wymagane do wypełnienia wniosku dane, które należy przygotować przed rozpoczęciem pracy z generatorem:

1. Dane wnioskodawcy (lista opiekunów pedagogiczno-metodycznych dostępna jest na portalu zdolnizpomorza.pomorskie.eu):

1). Nazwa wnioskodawcy (Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w …),
2). Nazwa instytucji realizującej zadania LCNK (nazwa szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej),
3). Imię i nazwisko opiekuna pedagogiczno-metodycznego LCNK.

2. Dane opiekuna zespołu:

1). Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu,
2). (opcjonalnie) adres e-mail i nr telefonu nauczyciela – opiekuna zespołu.

3. Odrębnie dla każdego z uczniów tworzących zespół projektowy:

1). imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenia i zgody (pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego),
2). (w wypadku ucznia niepełnoletniego) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
3). (opcjonalnie) dodatkowy adres e-mail i nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
4). dane ucznia: imię, nazwisko, PESEL, płeć,
5). adres zamieszkania ucznia: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość, gmina, powiat,
6). dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,
7). informację o typie szkoły i klasie, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,
8). informację o objęciu opieką przez LCNK,
9). informację o objęciu opieką mentorską (jeśli dotyczy),
10). nazwę uczelni, na której realizowana jest opieka mentorska (jeśli dotyczy),
11). informację o posiadaniu minimum 60% frekwencji podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez LCNK,
12). informację o udziale w minimum 1 akademickiej formie wsparcia: typ formy wsparcia (spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), opieka mentorska, warsztaty tematyczne, e-learning), tytuł/temat/dziedzinę akademickiej formy wsparcia, datę akademickiej formy wsparcia,
13). informację o udziale w minimum 1 regionalnej formie wsparcia: typ formy wsparcia (naukowe konferencje uczniowskie, spotkania i warsztaty autorskie, obozy naukowe, liga zadaniowa, konkurs projektów), tytuł/temat/dziedzinę regionalnej formy wsparcia, datę regionalnej formy wsparcia.

4. Dane projektu:

1). liczba członków zespołu projektowego,
2). tytuł projektu,
3). obszar dziedzinowy projektu (matematyczno-fizyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, kompetencji społecznych).

5. Opis projektu konkursowego:

1). wymagane dane wskazane są we wzorze do pobrania (zgodnie z którym należy przygotować załącznik nr 3 do papierowej wersji wniosku):

a). wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,
b). wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT.

W celu złożenia wniosku należy:

1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

2. przygotować załącznik nr 3 do wniosku – „Opis projektu konkursowego”, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania:

1). wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,
2). wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT,

3. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);

4. wydrukować wniosek z załącznikami w 2 kopiach;

5. wydrukować „Opis projektu konkursowego” w 2 kopiach;

6. we wskazanych miejscach opatrzyć wniosek oraz załączniki do wniosku:

1). pieczęcią wnioskodawcy,
2). podpisem wnioskodawcy,
3). podpisem pełnoletniego ucznia, a w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisem rodzica/opiekuna prawnego (podpisy składane są odrębnie dla każdego z członków zespołu projektowego),
4). podpisem nauczyciela – opiekuna zespołu,
5). podpisem mentora (jeśli dotyczy).

7. jeden egzemplarz wniosku złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 16 lipca 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium Zdolni z Pomorza”.

8. zachować drugi egzemplarz wniosku u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia, odrębne dla każdego z uczniów uczestniczących w zespole – stanowi integralną część wniosku;
Załącznik nr 2 do wniosku – informacja na temat objęcia opieką przez LCNK oraz aktywności Ucznia w ramach Przedsięwzięcia strategicznego, potwierdzona przez Wnioskodawcę – stanowi integralną część wniosku;

Załącznik nr 3 do wniosku – opis Projektu konkursowego, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania:

1). wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,
2). wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT,

Załącznik nr 4 do wniosku – opinia mentora – jeśli uczeń ma przyznaną opiekę mentorską – stanowi integralną część wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Karolina Krzemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: k.krzeminska@pomorskie.eu;
Paula Siemińska, tel. 58 32 68 418, e-mail: p.sieminska@pomorskie.eu;
sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, e-mail des@pomorskie.eu.

Informacje pochodzą ze strony des.pomorskie.eu

LINKI:
Generator wniosków
Dokumenty do pobrania

Kontakt

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Długi Targ 1 - 7
80-828 Gdańsk
tel. 58 32 68 418

des.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania