Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012"

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 20.07.2012

Stypendia w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012"

Stypendia unijne przyznawane są uczniom zameldowanym na pobyt stały na terenie województwa podlaskiego, odbywającym naukę w systemie dziennym, wszystkich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w województwie podlaskim.

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/188/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.  (DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1430)
Wsparciem stypendialnym może zostać objęta osoba, która spełnia kryterium obowiązkowe, czyli:

 • spełnia kryterium dochodowe,
 • spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia.

Uczeń spełnia kryterium dochodowe jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (1008 zł netto lub 1166 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Wsparciem stypendialnym zostaną objęci uczniowie spełniający również jedno z poniższych kryteriów szczególnego uzdolnienia:
– Uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 na świadectwie w roku szkolnym 2011/12;
– Ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego kończącego:
* szkołę podstawową uzyskali co najmniej 38 pkt (dotyczy ucznia I klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w sprawdzian pisał w roku szkolnym 2011/12);
* szkołę gimnazjalną uzyskali z części matematycznej lub przyrodniczej co najmniej 90% (dotyczy ucznia III klasy szkoły gimnazjalnej, który w/w egzamin pisał w roku szkolnym 2011/12);

 • W roku szkolnym 2011/12 byli:

– laureatem, finalistą, konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Urząd Marszałkowski ustanowił także kryteria dodatkowe, które mają charakter promujący tzn. umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów podczas oceny kandydata podczas drugiego etapu.

Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli:

 • mieszka na obszarze wiejskim oraz na terenie miasta do 25 tys. mieszkańców (miejsce stałego zameldowania);
 • osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematyczno – przyrodniczych albo zawodowych technicznych;
 • dochód na osobę w rodzinie (w ramach dopuszczalnej kwoty), znajduje się w ustalonym przedziale;
 • uzyskał ocenę, co najmniej bardzo dobrą z grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych (średnia z trzech wybranych przedmiotów);
 • średnia ocen uzyskana na świadectwie w roku szkolnym 2011/12 mieści się w ustalonym przedziale.

Wnioski o stypendia składają uczniowie, w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2011/2012 składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok) w terminie do dnia 20 lipca 2012 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • świadectwo za rok szkolny 2011/2012 (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, który stanowi podstawę przyjęcia do  gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których mowa w  § 1 ust. 5 (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną);
 • orzeczenie o niepełnosprawności stypendysty bądź dziecka będącego członkiem rodziny wnioskodawcy (zgodnie z §1 pkt.8 Regulaminu);

– dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu w rodzinie kandydata ubiegającego się o stypendium:

1. zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach netto za rok podatkowy 2011;
2. zaświadczenia z Urzędu Gminy/Miasta o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego/hektary przeliczeniowe;
3. inne dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny ucznia (np. kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów)

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji – tel. (085) 74 97 536.

Informacje pochodzą ze strony: www.wrotapodlasia.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok


www.wrotapodlasia.pl