Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe51
 • sportowe17
 • socjalne5
 • artystyczne19
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach projektu „Szkoła marzeń w Bardzie”

organizator:

Zespół Szkolno–Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku, Unia Europejska

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 07.12.2018

Stypendia w ramach projektu „Szkoła marzeń w Bardzie”

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. W ramach programu stypendialnego planuje się przyznanie 50 stypendiów w każdym roku szkolnym. Stypendium przyznawane jest na okres 10 m-cy w roku szkolnym 2018/2019, następnie po kolejnej rekrutacji również na 10 m-cy w roku szkolnym 2019/2020. Wysokość stypendium ustala się na 100 zł miesięcznie na osobę. Stypendium przekazywane jest co miesiąc na wskazany przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczennicy rachunek bankowy w formie przelewu. Stypendia przyznane w roku szkolnym 2018/2019 zostaną wypłacone z wyrównaniem za okres od września 2018 r. do momentu wypłaty stypendium. Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne.

Jak ubiegać się o stypendium:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia Wniosku o przyznanie stypendium. Do pobrania u wychowawcy klasy. Wnioski o stypendium składa się osobno na każdy rok szkolny.

Kto może ubiegać się o stypendium:

O stypendium w ramach projektu ,,Szkoła marzeń w Bardzie” mogą ubiegać się uczniowie klas V – VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą systematycznie uczestniczyć w co najmniej jednych zajęciach matematyczno – przyrodniczych (matematyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, informatyka – TIK z robotyką) i spełniać następujące warunki:

 • średnia ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów matematyczno -przyrodniczych i 1 języka, w przypadku uczniów ZSP w Bardzie z Filią
  w Przyłęku – j. angielskiego, na poziomie nie niższym niż 4,75, obliczona na podstawie średniej ocen na świadectwie ukończenia klasy:
  w roku szkolnym (I rok przyznawania stypendium) – 2017/2018,
  w roku szkolnym (II rok przyznawania stypendium) – 2018/2019.
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania na świadectwie ukończenia klasy:

w roku szkolnym (I rok przyznawania stypendium) – 2017/2018,
w roku szkolnym (II rok przyznawania stypendium) – 2018/2019.

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym klas V-VIII szkoły podstawowej, który/a spełni łącznie następujące warunki:

a) w okresie poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się stypendium uzyskał/a najwyższe wyniki nauczania z zakresu treści matematyczno – przyrodniczych i języka obcego na podstawie oceny opisowej,

b) otrzymał/a co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

W celu utworzenia listy potencjalnych stypendystów, zastosowanie mają następujące kryteria wraz z odpowiadającą im punktacją:

• kryterium 1 – średnia ocen z dowolnie wybranych, 3 przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego na poziomie nie niższym niż 4,75, obliczona na podstawie świadectwa ukończenia klasy w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rekrutację z zastrzeżeniem, że z przedmiotów wliczonych do średniej uczeń musi posiadać co najmniej ocenę dobrą.

Średnia ocen z grupy przedmiotów matematyczno -przyrodniczych i języka angielskiego

Liczba punktów
4,75 – 4,99 – 1 pkt
5,00 – 5,24 – 2 pkt
5,25 – 5,49 – 3 pkt
5,50 – 5,74 – 4 pkt
5,75 – 6,00 – 5 pkt

• kryterium 2 – co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania na świadectwie ukończenia klasy w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym rekrutację.

Ocena z zachowania na świadectwie ukończenia klasy

Liczba punktów
Zachowanie wzorowe – 2 pkt
Zachowanie bardzo dobre – 1 pkt

W przypadku, gdy liczba uczniów ubiegających się o stypendium będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo
w uzyskaniu stypendium mają uczniowie z niepełnosprawnością, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W dalszej kolejności uczniowie
z najwyższa liczbą punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów brane są pod uwagę kryteria dodatkowe w kolejności:

1) laureaci olimpiad matematyczno – przyrodniczych lub języka angielskiego o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, lokalnym w roku szkolnym 2017/2018 – jednorazowo 3 pkt,

2) laureaci konkursów matematyczno-przyrodniczych lub języka angielskiego o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, lokalnym w roku szkolnym 2017/2018 – jednorazowo 2 pkt,

3) uczniowie wyróżnieni w konkursach matematyczno-przyrodniczych lub języka angielskiego, o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, lokalnym w roku szkolnym 2017/2018 – jednorazowo 1 pkt.

W przypadku osiągnięć z kilku kategorii punkty za osiągnięcia sumują się.

Termin składania wniosków:

Podpisany i poprawnie wypełniony wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia składa się w terminie do dnia 07.12.2018 r. W następnym roku szkolnym do 30.09.2019r.

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku 57-256 Bardo ul. Polna 1

Informacje pochodzą ze strony: www.bardo.pl

Kontakt

Sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku
ul. Polna 1
57-256 Bardo