Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach Funduszu Wsparcia – Fundacja Amicus

organizator:

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 09.12.2016

Stypendia w ramach Funduszu Wsparcia – Fundacja Amicus

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici przyznaje stypendia w ramach programu Fundusz Wsparcia. Celem programu jest wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy podjęli naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i uczniów Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Liczba i wysokość stypendiów ustalana jest co roku, oddzielnie dla studentów Uniwersytetu i uczniów GiLA, i jest zależna od środków pozyskanych na ten cel.

O przyznanie stypendium może ubiegać się:
a) student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który przebywał w placówce opiekuńczo-wychowawczej i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
b) uczeń GiLA, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium przeznaczone dla studentów Uniwersytetu przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek musi zostać podpisany przez studenta i przedstawiciela placówki opiekuńczo-wychowawczej.
W przypadku stypendiów przeznaczonych dla uczniów GiLA osoby, które będą otrzymywały stypendium w danym roku szkolnym wskazuje Dyrektor GiLA (biorąc pod uwagę kryterium dochodu, a jeżeli kryterium dochodu będzie niewystarczające do wyłonienia stypendystów zostanie zastosowane kryterium dodatkowe – średnia ocen za ostatni rok szkolny.).

Wnioski studentów o przyznanie stypendium są przyjmowane przez Fundację w terminie do 9 grudnia.

Poprzez złożenie wniosku o przyznanie stypendium, składający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia procesu dotyczącego przyznawania stypendium, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Stypendium przyznaje komisja, w skład której wchodzą dwaj członkowie zarządu Fundacji, przedstawiciel Władz Rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gimnazjum i Liceum Akademickiego.

Przy ocenie wniosków komisja bierze pod uwagę wysokość dochodu, jeżeli kryterium dochodu będzie niewystarczające do wyłonienia stypendystów zostanie zastosowane kryterium dodatkowe – wyniki rekrutacji na studia.
Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Stypendium przyznawane jest na okres do 9 miesięcy od października do czerwca.
Szczegółowe warunki wypłacania przyznanego stypendium określone zostaną w Umowie Stypendialnej zawieranej między Fundacją a Stypendystą.

Wypłacanie stypendium zostanie wstrzymane, jeśli stypendysta:
a) zostanie skreślony z listy studentów Uniwersytetu,
b) zostanie skreślony z listy uczniów GiLA,
c) przedstawi w procesie ubiegania się o stypendium nieprawdziwe informacje,
d) zostanie skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
e) dopuści się nagannego zachowania naruszającego dobry wizerunek Fundacji, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika lub Gimnazjum i Liceum Akademickiego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentami: regulaminem oraz wnioskiem o stypendium.

Wnioski przyjmowane będą do 9 grudnia. Można je złożyć w dwojaki sposób:

 • osobiście w biurze Fundacji w godzinach od 8.00 do 15.00 (ul. Gagarina 39, Akademicka Przychodnia Lekarska, I piętro, pokój nr 2),
 • przesyłając dokumenty za pośrednictwem poczty na adres: Gagarina 11, 87-100 Toruń – decyduje data wpłynięcia wniosku!

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacja.umk.pl

Kontakt

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
ul. Gagarina 39
87-100 Toruń
tel. 56 611 2208
fundacja@umk.pl
www.fundacja.umk.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
wniosek