Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice

organizator:

Urząd Miasta Mysłowice

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.10.2016

Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice

 Do dnia 10 października br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta można składać wnioski o stypendia uznaniowe przyznawane w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”. Stypendia są przyznawane w trzech dziedzinach: naukowej, sportowej i artystycznej.

Stypendium można przyznać uczniom, mieszkańcom Mysłowic, uczęszczającym do:
1) szkół podstawowych klas IV-VI,
2) gimnazjów,
3) szkół ponadgimnazjalnych,
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury, kultury
fizycznej i sportu.
Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się:
1) uczniowie – laureaci olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej
wojewódzkim,
2) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim
lub wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,
3) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim
lub wojewódzkim,

Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych,
 • Radni Rady Miasta Mysłowice,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

Wnioskujący o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek,
2. Zaświadczenie o otrzymanej ocenie z zachowania i średniej ocen za ostatni rok szkolny wystawione przez
dyrektora szkoły,
3. Opinia dyrektora szkoły,
4. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
5. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność
z oryginałem /przez dyrektora szkoły, trenera/.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice w terminie do 10 października
danego roku kalendarzowego.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Edukacji, a także w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.myslowice.pl

Kontakt

Wydział Edukacji
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
tel. 32 31 71 340
um@myslowice.pl
www.myslowice.pl

Dokumenty

do pobrania