Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci70
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne32
 • socjalne12
 • sportowe25
 • naukowe89
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia31
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Tyskie Orły” 2020

organizator:

Urząd Miejski w Tychach

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Stypendia „Tyskie Orły” 2020

Do kogo kierowane jest stypendium Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły”?

O stypendium pod nazwą „Tyskie Orły” mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do:

 1. szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III
 2. liceum ogólnokształcącego
 3. technikum
 4. szkoły branżowej

Uczeń ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75.

Uczeń ubiegający się o stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe musi posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły”

Obowiązuje odrębny wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz odrębny wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia sportowe (do pobrania poniżej).

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Al. Piłsudskiego 12, II piętro, w terminie od 1 do dnia 15 września każdego roku szkolnego.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń.

Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa szkolnego oraz odpowiednio: kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie każdego wykazanego we wniosku osiągnięcia, regulaminy konkursów lub wydruki ze strony internetowej organizatora z podaniem źródła jego dostępności – link do strony internetowej, zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich, zaświadczenie o osiągniętym wyniku sportowym ucznia uzyskanym w konkurencji olimpijskiej, wydane przez polski związek sportowy, zaświadczenie o niepełnosprawności ucznia.

Do wniosku należy dołączyć również podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania poniżej)

Warunki uzyskania stypendium Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły”

Każdy wniosek zostaje poddany ocenie formalnej, a po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, podlega ocenie merytorycznej.

Ocena formalna polega na potwierdzeniu spełnienia przez ucznia ubiegającego się o stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne wymagań polegających na: pobieraniu nauki w szkole znajdującej się na terenie Tychów oraz uzyskaniu w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania, a w przypadku ucznia ubiegającego się o stypendium za osiągnięcia sportowe, na potwierdzeniu spełnienia przez ucznia wymagań polegających na: pobieraniu nauki w szkole znajdującej się na terenie Tychów oraz uzyskaniu na świadectwie szkolnym co najmniej dobrej oceny z zachowania.

Ocena merytoryczna polega na analizie osiągnięć ucznia potwierdzonych dokumentami i przyznaniu za poszczególne osiągnięcia liczby punktów zgodnie z punktacją określoną poniżej.

Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne jest uzyskanie przez ucznia łącznej liczby co najmniej 50 punktów.

Warunkiem przyznania stypendium za znaczące osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez ucznia łącznej liczby co najmniej 65 punktów.

Nie ma możliwości sumowania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz osiągnięcia sportowe.

Wypłata stypendiów Miasta Tychy pn: „Tyskie Orły”

Stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Tychy jest na okres 1 roku szkolnego (na okres od września do czerwca) za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym.

Stypendium przekazuje się na wskazane przez rodzica lub opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia konto bankowe lub wypłaca się w kasie banku.

Informacje pochodzą ze strony: oswiata.tychy.pl

Uczniowie mogą też znaleźć w naszej bazie inne stypendia.

Kontakt

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
Al. Piłsudskiego 12, II piętro
43-100 Tychy
tel. 32 32 32 400
mco@mco.tychy.pl
www.oswiata.tychy.pl