Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia twórcze i z upowszechniania kultury na 2022

organizator:

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.08.2021

Stypendia twórcze i z upowszechniania kultury na 2022

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl

Przedmiotem konkursu są stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.;
 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Wysokość stypendium wynosi 3.500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2.905,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 20 sierpnia 2021 r., zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski wraz z portfolio należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KDNiS na 2022 r.

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 9 ust. 1 pkt 2).

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 20 lipca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00. Do godz. 16.00 będzie czynny elektroniczny formularz w systemie EBOI.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 • w czasie trwania konkursu [1] jest uczniem lub jest studentem [2] bez względu na kierunek i tryb kształcenia, i nie ukończyła 35. roku życia;
 • w czasie trwania konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia, i nie ukończyła 35. roku życia;
 • w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” oraz „Gaude Polonia”);
 • realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister – przed upływem 2 lat od dnia rozliczenia tego stypendium [3];
 • została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 11, z 2018 r. poz. 12 oraz z 2020 r. poz. 13). Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Organizator zaprasza do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady ubiegania się o stypendium.

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKDNiS:

tel. 22 42 10 332
tel. 22 42 10 418
oraz pod adresem mailowym: stypendia@kulturaisport.gov.pl

[1] Przez trwanie konkursu rozumiany jest czas od chwili ogłoszenia do momentu rozstrzygnięcia konkursu.
[2] Student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.
[3] Weryfikacja dotyczy terminu naboru do konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: bip.mkdnis.gov.pl

Różnorodne stypendia artystyczne znajdziecie przez cały rok na naszym portalu! 

Kontakt

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 42 10 332
stypendia@kulturaisport.gov.pl
bip.mkdnis.gov.pl