Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Nowa Ruda

organizator:

Urząd Miejski w Nowej Rudzie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Nowa Ruda

Świadczenie w formie stypendium szkolnego jest udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne, kiedy miesięczna wysokość dochodu w jego rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto na osobę, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 21 października 2009r. Nr 175, poz. 1362).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zakres zajęć realizowanych w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników szkolnych

Osoby, które zechcą ubiegać się o stypendium szkolne mogą otrzymać odpowiednie formularze w placówkach oświatowych lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, powinien zawierać:

 • dokładne dane ucznia i wnioskodawcy oraz adres zamieszkania
 • potwierdzenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia w danym roku szkolnym do danej szkoły i klasy
 • uzasadnienie przyznania świadczenia pomocy materialnej, w tym dokumenty potwierdzające wszelkie uzyskane w rodzinie ucznia dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. sierpień 2010r. w szczególności; zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, zaświadczenie z ZUS lub odcinki emerytury/renty/zasiłku przedemerytalnego/zasiłku chorobowego itp., zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września 2010 roku a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2010 roku w placówkach oświatowych oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 18 w Nowej Rudzie.

Ponadto osoby, które złożą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, proszone są o gromadzenie faktur i rachunków stanowiących dowody zakupów materiałów szkolnych i wyposażenia szkolnego dla ucznia na rok szkolny 2010/2011. Powyższe dowody zakupów będą stanowiły podstawę do wypłaty przyznanych stypendiów szkolnych.

Informacje pochodzą ze strony www.um.nowaruda.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Nowej Rudzie
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
tel.: (74) 872 03 00

www.um.nowaruda.pl