Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne na rok 2013/2014 – Gmina Górzno

organizator:

Urząd Gminy Górzno

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendia szkolne na rok 2013/2014 – Gmina Górzno

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie oraz gdy w rodzinie tej występują takie problemy jak : bezrobocie pozostałych członków rodziny, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna – mogą liczyć na wsparcie materialne w formie stypendium szkolnego.

Komu przysługuje stypendium?
Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – począwszy od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia 24 roku życia/zamieszkałym na terenie gminy Górzno/. Stypendia szkolne nie przysługują studentom. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 złotych netto.

Formy stypenium:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wydatki poniesione na pomoc rzeczową dla ucznia  będą refundowane za rachunki i faktury /nie paragony/ wystawiane od 01 lipca 2013 r.

Wysokość stypendium:
od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie.

Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy a Górznie , pok. Nr 2 do dnia 15 września 2013 r. Formularze wniosków o udzielenie stypendium dostępne są w Urzędzie Gminy w Górznie, pok. nr 2 od 16 sierpnia 2013 r.

Zasiłek losowy:
Ponadto informujemy, że uczniowi znajdującemu się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych może być przyznany zasiłek losowy w formie świadczenia pieniężnego lub w formie pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. O zasiłek losowy można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Informacja pochodzi ze strony: www.gorzno.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Górzno
ul. Rynek 1
8 -320 Górzno
tel. 56 49 88 130
urzad@gorzno.pl
www.gorzno.pl