Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe25
 • sportowe5
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Miejska Górka

organizator:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Miejska Górka

Urząd Miejski w Miejskiej Górce informuje, że od dnia 16 sierpnia 2010 roku do dnia 15 września 2010 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 (w przypadku kolegiów termin składania wniosków jest do dnia 15 października 2010 roku ). Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w pokoju nr 17. Druki wniosków dostępne są w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Miejskiej Górce (ul. Rynek 33, pokój nr 17).

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji tj. do ukończenia 18 roku życia
 • słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Stypendium przysługuje uczniowi, gdy dochód netto w jego rodzinie na jedną osobę nie przekracza 351 zł zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jeśli składamy wniosek w miesiącu sierpniu to dochód wykazujemy z miesiąc lipiec, a jeśli w miesiącu wrześniu to z miesiąca sierpnia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o potwierdzeniu prawa lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie (wymagane tylko wtedy, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i nie przedkłada innych zaświadczeń o wysokości osiągniętego dochodu)
 • dokument potwierdzający kwotę świadczonych/otrzymywanych alimentów
 • zaświadczenia o pobieranych pobieranych zasiłkach stałych z pomocy społecznej, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłków rodzinnych, zasiłkach pielęgnacyjnych i świadczeniu pielęgnacyjnym, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz innych stypendiach o charakterze socjalnym pobieranych ze środków publicznych
 • odcinek renty/emerytury, lub decyzja organu rentowego
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania
 • zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych
 • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • zaświadczenie lub nakaz płatniczy potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego
 • inne (np. dochód z wynajmu mieszkania)

Informacje pochodzą ze strony www.miejska-gorka.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel.: (65) 547 45 07
urzad@miejska-gorka.pl
www.miejska-gorka.pl