Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe34
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie32
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd13
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – Gózd

organizator:

Urząd Gminy Gózd

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Gózd

Stypendia szkolne przysługują uczniom i słuchaczom kolegiów oraz wychowankom ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych; alkoholizm lub narkomania, oraz w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, ewentualnie także świadczenia pieniężnego.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej do Urzędu Gminy w Goździe, a wraz z wnioskiem:
2. oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
3. stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku
4. opinii dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, bądź zaświadczenia
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się osobiście na odpowiednim druku w Urzędzie Gminy w  Goździe. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy pokój nr 102, na stronie internetowej Urzędu: www.gozd.pl lub poniżej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków imiennych potwierdzających celowość wydatków.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów  do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Informacji udziela:
Urząd Gminy w Goździe
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
pokój nr 101-103  
tel. (48)320 23 57 

Informacje pochodzą ze strony www.gozd.pl

Kontakt

Urząd Gminy Gózd
ul. Radomska 7
26-634 Gózd
tel. (48) 320 20 97
gmina@gozd.pl
www.gozd.pl