Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne15
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – gmina Turawa

organizator:

Urząd Gminy Turawa

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – gmina Turawa

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011, dostępne są od 4 sierpnia 2010r. w Urzędzie Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39 C w pokoju nr 20 na I piętrze. Wnioski o stypendia szkolne dla uczniów, będących mieszkańcami Gminy Turawa, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie, do 15 WRZEŚNIA 2010r. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, będący mieszkańcami Gminy Turawa, mogą składać wnioski do dnia 15 października 2010r.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych, oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Turawa.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski oddzielnie dla każdego ucznia, natomiast załączniki do wniosku należy złożyć w jednym egzemplarzu przy dowolnym wniosku. Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być większy niż kwota 351,00 zł (netto)/os. w rodzinie. W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty:

 • w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny, a w przypadku pobierania zasiłku – zaświadczenie o wysokości zasiłku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • w przypadku pobierania emerytury lub renty – kserokopię odcinka emerytury bądź renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu)
 • oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych bądź, w przypadku zatrudnienia, zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach, tj. zasiłek rodzinny, zaliczka alimentacyjna, dodatek mieszkaniowy z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, wykazujące ilość hektarów przeliczeniowych
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu
 • wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów / zaświadczenie komornika lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów (oryginał do wglądu)
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu
 • w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia i od stycznia do czerwca, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia i od stycznia do czerwca.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie: świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

Informacje pochodzą ze strony www.turawa.pl

Kontakt

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel.: (77) 421 21 09
ug@turawa.pl
www.turawa.pl