Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – Gmina Stężyca

organizator:

Urząd Gminy w Stężycy

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 07.09.2015

Stypendia szkolne – Gmina Stężyca

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku  w  sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014   r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w  uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:
uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:
uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również w szczególnych  sytuacjach  złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.
Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub  w sytuacjach  szczególnych oświadczenia o dokonanym zakupie.
Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:
rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych,
pełnoletni uczeń/uczennica.
Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do  szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016   najpóźniej do   dnia 7 września 2015 r.
Wniosek do pobrania w szkole
Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:
faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),
rachunek, paragon,
w sytuacjach szczególnych  oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. „Wyprawka szkolna”,
w przypadku zbiorowego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych  zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny  podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
Zakres wydatków kwalifikowanych w programie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp.
informacje pochodzą ze strony http://www.gmina-stezyca.pl/

Kontakt

Urząd Gminy w Stężycy
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężyca
(81) 866-30-38