Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne15
 • naukowe21
 • inne3
 • sportowe5
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne – Gmina Koronowo

organizator:

Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Gmina Koronowo

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek  rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo należy składać w Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie w terminie od 1 września do 15 września 2010 r., pokój nr 3 i 7a.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach szkolnego planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i przyborów szkolnych
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
 • świadczenia pieniężnego

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz druki zaświadczeń i oświadczeń można pobrać od dnia 16 sierpnia 2010 roku w

Miejsko – Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1
86-010 Koronowo, pokój nr 3 i 7a

lub w postaci elektronicznej na stronie www.koronowo.edu.pl

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł netto. Do wniosku wnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów za miesiąc sierpień 2010 r. ( za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).

Stypendium szkolne może być udzielone wyłącznie na zakupy i opłaty związane z realizacją poniższych celów edukacyjnych:

 • zakup podręczników szkolnych, słowników, encyklopedii, atlasów, książek
 • zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne
 • zakup pomocy szkolnych, w tym zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, instrumentów muzycznych lub innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach, zaakceptowanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza
 • zakup komputera, drukarki i edukacyjnych programów komputerowych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, zakup biurka pod komputer.

Wypłata stypendium następuje po uprzednim okazaniu oryginałów faktur, rachunków wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Informacje pochodzą ze strony www.koronowo.pl

Kontakt

Miejsko - Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1
86-010 Koronowo
tel.: (52) 382 28 10
sekretariat@koronowo.edu.pl
www.bip.koronowo.pl