Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – gmina Gniewoszów

organizator:

Urząd Gminy Gniewoszów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – gmina Gniewoszów

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, uczniom na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania itp. Wysokość stypendium określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin udzielania pomocy materialnej
Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia(ów) jest kryterium dochodowe – dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Osoba składająca wniosek we wrześniu jest zobowiązana udokumentować dochód rodziny z miesiąca sierpnia 2010.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów
 • oświadczenie o pracach dorywczych
 • decyzje przyznającą świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się o stypendium szkolne ma obowiązek udokumentować ten fakt zaświadczeniem o wielkości gospodarstwa lub nakazem płatniczym ze wskazaniem ilości ha przeliczeniowych w roku 2010

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • wartości świadczeń w naturze
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Informacje pochodzą ze strony www.gniewoszow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
tel.: (48) 621 50 03
gmina@gniewoszow.pl
www.gniewoszow.pl