Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci38
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe13
 • socjalne6
 • naukowe36
 • artystyczne18
 • muzyczne5
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – gmina Gniewoszów

organizator:

Urząd Gminy Gniewoszów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – gmina Gniewoszów

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, uczniom na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania itp. Wysokość stypendium określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin udzielania pomocy materialnej
Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia(ów) jest kryterium dochodowe – dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Osoba składająca wniosek we wrześniu jest zobowiązana udokumentować dochód rodziny z miesiąca sierpnia 2010.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów
 • oświadczenie o pracach dorywczych
 • decyzje przyznającą świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się o stypendium szkolne ma obowiązek udokumentować ten fakt zaświadczeniem o wielkości gospodarstwa lub nakazem płatniczym ze wskazaniem ilości ha przeliczeniowych w roku 2010

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • wartości świadczeń w naturze
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Informacje pochodzą ze strony www.gniewoszow.pl

Kontakt

Urząd Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
tel.: (48) 621 50 03
gmina@gniewoszow.pl
www.gniewoszow.pl