Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów z woj. mazowieckiego

organizator:

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 12.07.2012

Stypendia szkolne dla uzdolnionych uczniów z woj. mazowieckiego

Stypendia szkolne dla uczniów z województwa mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował V edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych na rok szkolny 2012/2013.

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów niezbędnymi przy wnioskowaniu o przyznanie stypendium jest dostępny w załącznikach. Zamieszczone wzory mają charakter wyłącznie informacyjny.

Rejestracja Wniosków stypendialnych na portalu informatycznym będzie dostępna w dniach 29 czerwca 2012r. – 6 lipca 2012r.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. W roku szkolnym 2011/2012 otrzymali promocję do następnej klasy (otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum);

2. W roku szkolnym 2012/2013 będą uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;

3. Pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 1008 zł lub 1166 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;

4. Nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2012/2013 innego stypendium na cele edukacyjne, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

Dodatkowo uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełnić co najmniej jeden z warunków zgodnie z §4 ust.2 Regulaminu:

 1. Ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej, zdawanego w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 otrzymali co najmniej 35 punktów (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą uczęszczać do gimnazjum);
 2. Z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanego w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, otrzymali co najmniej 45 punktów (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych);
 3. W roku szkolnym 2011/2012 są laureatami lub finalistami konkursów, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.);
 4. W roku szkolnym 2011/2012 są laureatami lub finalistami, olimpiad i turniejów, wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 5. Uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2011/2012 na poziomie nie niższym niż 4,80;
 6. Uzyskali średnią ocen z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych/zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2011/2012 na poziomie nie niższym niż 5,00.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu przez Wnioskodawcę wydruku uprzednio zarejestrowanego na portalu informatycznym.
Wniosku wraz z niżej wskazanymi dokumentami, które stanowią jego integralną część:

1. dwa jednobrzmiące egzemplarze Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia;

2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

3. oświadczenie uczestnika projektu;

4. trzy jednobrzmiące egzemplarze umowy stypendialnej;

5. potwierdzone za zgodność z oryginałem wymienione we Wniosku kopie dokumentów    poświadczających osiągnięcia naukowe ucznia, dochód rodziny ucznia, w tym orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w rodzinie, jeśli taka sytuacja ma miejsce.

Termim składania wniosków upływa z dniem 12 lipca 2012 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Samorząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa
tel: 22 597 94 01 / 597 94 06
edukacja@mazovia.pl
www.oeiizk.waw.pl