Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne dla uczniów z Wysokiego Mazowieckiego

organizator:

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów z Wysokiego Mazowieckiego

Stypendium szkolne przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
2. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.Nr 139, poz. 992 tj. z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie- stałe zameldowanie w mieście Wysokie Mazowieckie.
Uczniowie, którzy mieszkają w bursach i internatach mogą starać się o przyznanie stypendium szkolnego w gminie,
w której są zameldowani na stałe.

Stypendium nie przysługuje
:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Wysokie Mazowieckie,
– uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł rocznie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek (wniosek do pobrania w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15, pokój nr 10 ds. Ewidencji Ludności na I piętrze budynku):
1. rodziców niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły

W roku szkolnym 2010/2011 wniosek składać należy w terminie od 1 do 15 września 2010r., w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie w sekretariacie – pokój nr 19.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane będzie przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników.
Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest przy współudziale szkół poprzez dokonywanie zakupu podręczników i pomocy naukowych zgłoszonych przez rodziców, opiekunów i uczniów i zaakceptowanych przez szkołę, do której uczęszczają uczniowie.
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):
1.zaświadczenia o dochodach tj.:
1) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
3) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
4) zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
5) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego ( hektary przeliczeniowe)
6) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
7) zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach
8) odcinek renty lub emerytury
9) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej
10) oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

2. wniosku zawierającego oświadczenie o stanie rodzinnym i materialnym
3. zaakceptowanych przez wychowawcę klasy rachunków potwierdzających wydatki związane z nauką ucznia.
Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o bezwzględne kompletowanie dokumentów do wniosku, co powoli na sprawne rozpatrywanie wniosków w przewidywanym terminie do 31 października 2011r.
Przy wnioskach składanych we wrześniu, wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w sierpniu.
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Miasta, dlatego też składając wniosek należy przedstawić do wglądu oryginały dokumentów.
Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku (do rodziny należą: rodzice, opiekunowie faktyczni i prawni, dzieci, rodzeństwo pozostające na utrzymaniu
rodziców do 24 roku życia, małżonek).
Do rodziny nie należą: babcie, dziadkowie, wujkowie, ciocie, bratankowie, kuzyni itd. – w stosunku, do których na rodzicach ucznia starającego się o stypendium nie ciąży obowiązek alimentacyjny.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez wzglądu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1).  opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty ubezpieczenia zdrowotnego określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne nie zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym, że:
a. różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
b. jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;
2). opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia
społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikającej z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich
dochodów.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:
– przychodu,
– kosztów uzyskania przychodu,
– różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
– dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności
gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
– odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
– należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,
– odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń
społecznych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł (art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej). Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania
świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (w przypadku osoby samotnie gospodarującej)
2. kryterium dochodowego rodziny (w przypadku osoby w rodzinie) –kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Informacje pochodzą ze strony www.wysokomazowiecki24.pl

Kontakt

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie