Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci58
 • absolwenci15
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • artystyczne33
 • socjalne10
 • sportowe26
 • naukowe69
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie7
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd52
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów z Łowicza

organizator:

Urząd Miejski w Łowiczu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów z Łowicza

Stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 351 złotych na 1 osobę. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne

Realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup: podręczników, pomocy dydaktycznych, pomocy szkolnych, stroju sportowego oraz przyborów szkolnych

Realizowane jest poprzez przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów ( faktury, rachunki imienne na wnioskodawcę).

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów

Realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków.

Stypendia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Łowicza wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • aktualna decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę lub odcinek renty, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy
 • zaświadczenie lub decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, okresowe, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
 • wyrok zasądzający alimenty lub oświadczenie w tym zakresie
 • zaświadczenie z urzędu gminy o dochodzie z tytułu prowadzenia działalności rolnej (dochód = ilość hektarów przeliczeniowych ogółem x 207 złotych)
 • zaświadczenie (w uzasadnionych przypadkach oświadczenie) o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • zaświadczenie z uczelni o pobieraniu/nie pobieraniu stypendium
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny

Do wniosku należy dołączyć opinie o uczniu od dyrektora szkoły do której uczęszcza. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łowicza (pokój nr 19). Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Łowicza w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października każdego roku szkolnego. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Informacje pochodzą ze strony www.lowicz.eu

Kontakt

Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
tel.: (46) 830 91 51
umlowicz@um.lowicz.pl
www.lowicz.eu