Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne14
 • socjalne7
 • naukowe25
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów z Łowicza

organizator:

Urząd Miejski w Łowiczu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów z Łowicza

Stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 351 złotych na 1 osobę. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne

Realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup: podręczników, pomocy dydaktycznych, pomocy szkolnych, stroju sportowego oraz przyborów szkolnych

Realizowane jest poprzez przekazanie środków finansowych bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów ( faktury, rachunki imienne na wnioskodawcę).

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów

Realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków.

Stypendia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Miasta Łowicza wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • aktualna decyzja organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę lub odcinek renty, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy
 • zaświadczenie lub decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, okresowe, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
 • wyrok zasądzający alimenty lub oświadczenie w tym zakresie
 • zaświadczenie z urzędu gminy o dochodzie z tytułu prowadzenia działalności rolnej (dochód = ilość hektarów przeliczeniowych ogółem x 207 złotych)
 • zaświadczenie (w uzasadnionych przypadkach oświadczenie) o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • zaświadczenie z uczelni o pobieraniu/nie pobieraniu stypendium
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny

Do wniosku należy dołączyć opinie o uczniu od dyrektora szkoły do której uczęszcza. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łowicza (pokój nr 19). Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Łowicza w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października każdego roku szkolnego. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Informacje pochodzą ze strony www.lowicz.eu

Kontakt

Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
tel.: (46) 830 91 51
umlowicz@um.lowicz.pl
www.lowicz.eu