Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci69
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe18
 • artystyczne33
 • naukowe72
 • inne14
 • socjalne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie34
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne dla uczniów w Gminie Pszczyna

organizator:

Pszczyński Zarząd Edukacji

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów w Gminie Pszczyna

Stypendia szkolne 2010/2011

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2010 r. (kolegia do 15 października 2010r.) w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4.

Pomoc materialna przysługuje: a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem  art. 90d ust. 12 ustawy o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 351 zł. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

–  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
– zasiłku celowego;
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
– wartości świadczenia w naturze;
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty 1820 zł (na rok szkolny), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – kwoty 1638 zł(na rok szkolny).

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

a). całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
b). pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
c). stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
d). stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w art. 90d ust. 2 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w art. 90d ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty, nie jest celowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

a). wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
b). wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.;
c). świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

W zależności od sytuacji w rodzinie i źródła dochodów do wniosku należy dołączyć m.in.:
– zaświadczenie od pracodawcy o otrzymanym wynagrodzeniu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych  z prac dorywczych;
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
– zaświadczenie lub decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach  rodzinnych i socjalnych (m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny itp.) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
– decyzję dotyczącą otrzymywanego dodatku mieszkaniowego;
– zaświadczenie/dokument potwierdzający ustalone hektary przeliczeniowe;
– decyzja Urzędu Skarbowego dot. ustalonego dochodu w br. w ramach działów specjalnych produkcji rolnej;
– wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów;
– decyzję i odcinek otrzymanej renty/emerytury w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
– i inne.

Informacje pochodzą ze strony www.pze.bip.net.pl

Kontakt

Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
43-200 Pszczyna