Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne dla uczniów – Borne Sulinowo

organizator:

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne dla uczniów – Borne Sulinowo

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż 351 zł
 • zamieszkuje na terenie Gminy Borne Sulinowo (bez względu na miejsce pobierania nauki)

W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:

 • rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia – po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły. Druk postanowienia należy przekazać dyrektorowi szkoły, do której uczeń uczęszcza i wypełniony załączyć do wniosku
 • pełnoletni uczeń – po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły. Druk postanowienia należy przekazać dyrektorowi szkoły, do której uczeń uczęszcza i wypełniony załączyć do wniosku
 • dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (tj. do 18 roku życia)

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem  zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów
 • świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach wyżej wymienionych nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe

Wnioskodawcy składają osobiście kompletny wniosek w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. Druk wniosku można pobrać w Biurze Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, bądź w szkole, w której uczeń będzie realizował obowiązek szkolny.
Informacje pochodzą ze strony www.bornesulinowo.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
tel.: (94) 37 34 120

www.bornesulinowo.pl