Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne7
 • naukowe26
 • inne5
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne – Czeladź

organizator:

Urząd Miasta Czeladź

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne – Czeladź

Urząd Miasta Czeladź informuje iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi, ul. 17 lipca 27 oraz w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 (pokój 206).

W roku szkolnym 2010/2011 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi,  ul. 17 lipca 27 w nieprzekraczalnym terminie od 15 sierpnia do 15 września.

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć: rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (tj. do 18 roku życia).

Załączniki do wniosku:

– w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej – zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
– w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

 • oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez  członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • kopia decyzji ZUS ustalającej prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów
 • kserokopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie
 • oryginał zaświadczenia od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny
 • kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny – oryginał zaświadczenia wystawiony przez szkołę potwierdzający posiadanie statusu ucznia
 • w przypadku studiujących członków rodziny – zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

Informacje pochodzą ze strony www.czeladz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
tel.: (32) 763 79 00
czeladz@um.czeladz.pl
www.czeladz.pl