Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe40
 • sportowe20
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2015/2016 – gmina Marklowice

organizator:

Urząd Gminy Marklowice

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendia szkolne 2015/2016 – gmina Marklowice

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016 na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2015 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15 października 2015 r.
Wnioski do pobrania w siedzibie OPS w Marklowicach (parter, pokój 117) lub w załącznikach poniżej.
Zakupy artykułów do celów edukacyjnych mogą być dokonywane od lipca poprzedzającego rok szkolny.
Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:
 • pełnoletniego ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
 • odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 456,00 zł netto. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
Do wniosku należy dołączyć:
1). zaświadczenia o dochodach,
2). wyrok sądu w sprawie otrzymywania alimentów,
3). dochód z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 h przeliczeniowego.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w OPS Marklowice, budynek Urzędu Gminy, pokój nr 117 (parter). Informacji na temat stypendiów szkolnych udziela pracownik Lidia Banaś pod numerem tel. (32) 4550684.
ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego, jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Informacje pochodzą ze strony marklowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
tel. 32 45 92 800
sekretariat@marklowice.pl