Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – Tomasz Lubelski

organizator:

MOPS w Tomaszowie Lubelskim

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Tomasz Lubelski

W roku szkolnym 2014/2015 wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów – pokój nr 5.

Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm)
– oraz Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Stypendia socjalne dla uczniów 2014/2015

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów.

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym niepełnosprawnościami sprężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających  uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł netto/na osobę w rodzinie (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm)

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Stypendium nie przysługuje:

– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Tomaszów Lubelski

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie)
2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust.2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek :

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły
Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.)

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r)

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.90 o ust. 5  ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r.)

4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych przyborów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów);

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów ( np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

1. wniosku zawierającego informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),

a). zaświadczenia od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn. zm)
b). zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c). oświadczenia o pozostawaniu bez pracy  i osiąganych dochodach osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d). zaświadczenia lub decyzji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny…) – do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
e). zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
f). odcinek renty/emerytury
g) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub decyzja o wysokości funduszu alimentacyjnego
h). oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i). wyroków sądowych mówiących o wysokości zasadzonych alimentów lub decyzji MOPS – fundusz alimentacyjny
j). odcinek renty/emerytury

Wnioskodawca składa wniosek na każdego ucznia indywidualnie. Oznacza to, że rodzic musi złożyć tyle wniosków wraz z kompletem dokumentów ile ma uczących się dzieci. W związku z tym, że do każdego wniosku będzie wydawana odrębna decyzja, wnioskodawca będzie musiał okazać się dowodami zakupu potwierdzającymi poniesione wydatki na każdego ucznia oddzielnie, do wysokości przyznanego uczniowi świadczenia.

Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktur/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

Informacj pochodzą ze strony www.mopstomaszowlubelski.pl

Kontakt

MOPS w Tomaszowie Lubelskim
ul. Papieża Jana Pawła II 12
22 – 600 Tomaszów Lubelski


www.mopstomaszowlubelski.pl