Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – Radzyń Podlaski

organizator:

Gmina Radzyń Podlaski

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Radzyń Podlaski

Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne oraz termin składania wniosków:
Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Radzyń Podlaski przysługuje w formie:
– stypendium szkolnego,
– zasiłku szkolnego.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

– bezrobocie,
– niepełnosprawność,
– ciężka lub długotrwała choroba,
– wielodzietność,
– alkoholizm lub narkomania,
– brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 18.08.2014 do dnia 15 września 2014 roku w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski II piętro, pokój nr 202.
UWAGA ! Do wniosku składanego w miesiącu wrześniu należy przedstawić dochody za miesiąc poprzedzający datę złożenia tj; sierpień 2014

Stypendium nie przysługuje:
uczniom klas zerowych,
uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Radzyń Podlaski
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
– śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
– klęski żywiołowej
– kradzieży z włamaniem
– nagłej choroby w rodzinie ucznia
– innych, szczególnych okoliczności
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Informacje pochodzą ze strony www.radzynpodlaski.pl

Kontakt

Gmina Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski


www.radzynpodlaski.pl