Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie70
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne12
 • sportowe30
 • artystyczne38
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – Olszówka

organizator:

Urząd Gminy w Olszówce

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Olszówka

O stypendium szkolne mogą się ubiegać rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  456 złotych.

Po druki wniosków należy się zgłaszać w Urzędzie Gminy w pokoju nr  6 – 7 (biuro oświaty) od 28 sierpnia  2014 r. lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.olszowka.org.pl . Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dniach od 1 do 15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Olszówce pok. 6-7 (biuro oświaty). Zaznacza się jednocześnie, że  złożenie wniosku nie upoważnia  do otrzymania stypendium. Wysokość stypendium ustala się w miarę przekazanych środków finansowych  i przy odpowiednim zakwalifikowaniu się do grupy dochodowej na podstawie złożonych dokumentów. Dodatkowe informacje w sprawie pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać pod nr tel. (063) 26-17-615.

Jednocześnie informuję, iż do 10 września 2014 r. należy składać wnioski do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń na dofinansowanie zakupu podręczników. W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana jest dla uczniów:

 • klas II-III i VI szkoły podstawowej,
 • klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego,
 • klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

Informacje pochodzą ze strony olszowka.nowoczesnagmina.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Olszówce
Olszówka 15
62-641 Olszówka


olszowka.nowoczesnagmina.pl